Wilbertoord Vooruit

Nieuws van werkgroep Wilbertoord vooruit

Wilbertoord gaat voor “Een bruisend hart voor iedereen”!

De werkgroep WilbertoordVooruit heeft de inwoners van Wilbertoord op 18 september j.l. bijgepraat over de vorderingen die gemaakt zijn op weg “naar een bruisend hart voor iedereen”.

Tijdens de drukbezochte avond kregen de ruim 100 aanwezigen te horen dat het haalbaarheidsonderzoek afgerond is. Dat onderzoek is door de werkgroep uitgevoerd in opdracht van Vereniging Wilbertoord.  Doel was om te onderzoeken of er draagvlak is bij de inwoners van Wilbertoord, van het Kerkbestuur en van de gemeente voor een herbestemming van de Kerk en het Kerkplein om daar in de toekomst een nieuwe (bredere) functie en invulling aan te geven.

Er is uitgebreid toegelicht wat er onderzocht is en hoe dat gedaan werd. Tijdens de meedenk avond, die 8 mei dit jaar gehouden werd, zijn bijvoorbeeld veel ideeën verzameld. De werkgroep kreeg die avond duidelijk steun voor haar werk van de ca. 105 aanwezige Wilbertoorders. Die achtste mei werd met vier presentaties al wel duidelijk dat De Wilg, D’n Turf en De Klimop verouderd zijn en nodig aangepakt moeten worden om te verduurzamen en om die accommodaties toekomst bestendig te maken. Feitelijk werd dat in de Dorpsvisie van 2015 ook al genoemd. Alleen nu na 8 jaar is het veel duidelijker dan toen!

Er is een urgentie om aan de slag te gaan!

Die achtste mei en in de gesprekken met Kerkbestuur en de gemeente is enorm veel draagvlak gebleken voor een MFA/IKC/Kerk accommodatie gebouw op
de locatie Kerk / Kerkplein.

Conclusie van het onderzoek is dat met het draagvlak vanuit Wilbertoord, met de steun van het Kerkbestuur en met de ondersteuning die de gemeente geeft het haalbaar en ook realiseerbaar is om de Kerk en haar locatie een invulling te geven die door de inwoners van Wilbertoord gewenst is.  

De werkgroep WilbertoordVooruit heeft het haalbaarheidsonderzoek afgesloten en reikte symbolisch het eerste eindrapport van het onderzoek uit aan de voorzitter van Vereniging Wilbertoord. Deze dankte de werkgroep leden voor het vele werk dat verzet is en reikte aan alle werkgroep leden een “Dankjewel” reep chocolade uit.

De voorzitter verklaarde het erg op prijs te stellen dat WilbertoordVooruit bereid is om ook de volgende stap te zetten “naar een bruisend hart voor iedereen”.

Na de uitreiking van het eindrapport heeft Dhr Jos van Gerven, die directeur van de basisschool is,  een presentatie gegeven over de school, die ook moet verduurzamen. In een te formeren werkgroep wordt onderzocht of dit moet gebeuren d.m.v. renovatie of door nieuwbouw. Daarvoor wordt dit schooljaar een breed onderzoek uitgevoerd. Dit alles i.s.m. gemeente en WilbertoordVooruit. Mogelijk is de basisschool bij nieuwbouw inpasbaar in de te ontwikkelen Multi Functionele Accommodatie (MFA).

Dhr. Bart van Oort, die bij de gemeente strategisch adviseur Sociaal Domein is, presenteerde welk besluit het college van B&W genomen heeft op 12 september j.l. en welke de eerstvolgende stappen zijn die de gemeente samen met WilbertoordVooruit gaat zetten, nl:

Collegebesluit 12 september 2023

 • Bestuurlijke opdracht te verstrekken voor de uitwerking van een MFA met inpasbaar Integraal Kindcentrum (opvang en onderwijs), op de locatie van Sint Josephkerk en Sint Josephplein;
 • Voorbereidingskrediet à € 30.000 aan Vereniging Wilbertoord voor uitwerking;
  • Schetsontwerp
  • Kostenraming
  • Exploitatieplan

Hoe nu verder?

 • Vereniging Wilbertoord/WilbertoordVooruit werkt haalbaarheidsonderzoek MFA-IKC nader uit;
 • Plan tussentijds bespreken met gemeenschap, partners, gemeente, schoolbestuur en aanpassen waar nodig;
 • Plan aanbieden aan gemeente;
 • Voorstel aan college en raad voor beschikbaarstelling middelen voor uitvoering.

Met de vraag “Staan jullie nog achter jullie wens om een MFA/IKC/kerk te realiseren op de locatie Kerk en Kerkplein?” werd de pauze ingeluid door Dhr. Karel van der Velden, die de bijeenkomst vakkundig in goede banen leidde.

Na de pauze was het woord aan de aanwezigen uit Wilbertoord. Tien groepen gaven na overleg hun mening over ten eerste de vraag waarmee men de pauze in ging.  Vervolgens gaf men na overleg tops en tips mee aan de werkgroep. Een conclusie stond al gelijk toen de meningen van alle groepen gehoord waren: Wilbertoord staat nog steeds achter de wens om een MFA/IKC/kerk te realiseren op de locatie kerk en kerkplein. Hiermee werd de eerste vraag duidelijk beantwoord.

Aan het einde van de geslaagde avond bedankte de Voorzitter van WilbertoordVooruit alle aanwezigen voor de komst en voor ieders inbreng en kondigde hij aan dat een derde bijeenkomst georganiseerd zal worden in het eerste kwartaal van 2024.

Gemeente Land van Cuijk doet mee, met onze kerk/MFA/IKC

WilbertoordVooruit heeft goed nieuws!

Dinsdag 12 september is er in het college een bestuurlijke opdracht verstrekt als vervolg op ons haalbaarheidsonderzoek. De resultaten van dit onderzoek zullen we a.s. maandagavond in De Wilg toelichten. We hebben begin september het onderzoek ook toegezonden aan het B&W van de gemeente Land van Cuijk. Dit samen met een voorstel tot een bestuurlijke opdracht vanuit de afdeling sociaal domein.

B&W heeft gelezen dat we een traject hebben doorlopen om de haalbaarheid van een MFA met IKC en kerkfunctie te onderzoeken, ondersteund vanuit de middelen van de Regiodeal. Hieruit komt een positief advies vanuit de dorpsgemeenschap van waaruit een vervolgtraject passend wordt geacht. Het college wenst tijdig te anticiperen op de behoeften van inwoners, en wil aansluiten op het gestarte proces vanuit de initiatiefnemers verenigd in de werkgroep ‘Wilbertoord Vooruit’.

Het college heeft derhalve besloten om een bestuurlijke opdracht te verstrekken voor de uitwerking van een MFA, met inpasbaar IKC, op de locatie van Sint Josephkerk en Sint Josephplein te Wilbertoord teneinde te komen tot een ‘dorpshart Wilbertoord’, en hiervoor een voorbereidingskrediet à € 30.000 beschikbaar te stellen aan de Vereniging Wilbertoord voor nadere uitwerking van een MFA op voornoemde locatie.

Maandag 18 september zullen we samen met jullie de volgende stappen gaan bespreken. Want wat betekent nu precies deze opdracht? En hoe nu verder?

Zorg dat je om 20.00 uur in De Wilg klaar zit om mee te denken!

De hele bestuurlijke opdracht is na te lezen via deze link: https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/26bb2aa7-0a0b-476d-9e24-e56a93959aea

We gaan Verder Vooruit!

Maandag 18 september vanaf 20.00 uur zal de werkgroep WilbertoordVooruit in De Wilg de uitkomsten presenteren van de meedenkavond van 8 mei.

Deze uitkomsten zijn meegenomen door bureau Kragten in het haalbaarheidsonderzoek wat zij samen met ons verricht hebben. Het onderzoek is afgerond en ook dit onderzoek zullen we als werkgroep aan jullie presenteren op 18 september


Ondertussen heeft de werkgroep WilbertoordVooruit ook weer input van jullie als inwoners en betrokkenen nodig. Er staat een goed gevulde avond op het programma. Met een terugblik, maar vooral weer met de blik vooruit. Want we hebben als dorp nog heel wat stappen te zetten.

Hou WilbertoordOnline en de sociale media uit Wilbertoord in de gaten. Want daar zullen we onze nieuwtjes plaatsen als die er zijn tussen het uitkomen van het Willy’s Venster en de nieuwe meedenkavond.