Nieuws Vereniging Wilbertoord

Voor meer nieuws scroll naar onderen

Nieuwjaarswens

Hondenuitlaatveld

Tijdens de jaarvergadering van Vereniging Wilbertoord is bij de rondvraag gevraagd of wij iets kunnen betekenen voor het vormgeven van een uitlaatveld in het dorp waar honden niet-aangelijnd vrij kunnen rondlopen. Voor ons was het belangrijk te weten of er voldoende interesse/animo is om van een dergelijke voorziening gebruik te maken. Dit voordat wij hierin verder actie willen gaan ondernemen. In het Willy’s Venster van november 2021 en via de website (wilbertoordonline.nl) hebben we daarom een oproep aan inwoners gedaan zich hiervoor uiterlijk 1 december 2021 te melden bij ons. Wij kunnen aangeven dat er geen reactie en/of vragen hierover bij ons zijn binnengekomen. Wij hebben daarom in de afgelopen bestuursvergadering besloten hierop verder geen actie te ondernemen.

Reconstructie Wethouder Lindersstraat e.o. in Wilbertoord

De Wethouder Lindersstraat en de Van Ophovenlaan binnen de bebouwde kom van Wilbertoord worden gereconstrueerd. De gemeente Mill en Sint Hubert heeft hiertoe opdracht gegeven. Dit omdat de verharding in slechte staat is en een aantal laanbomen van mindere kwaliteit. Door de reconstructie kan ook de verkeersveiligheid verbeterd worden en er kan een hemelwaterriool worden aangelegd.

Ontwerp

Samen met de werkgroep, gevormd door een afvaardiging van de Dorpsraad Wilbertoord, het Platform Verkeer, verschillende belanghebbenden en adviesbureau Jens Ingenieurs & Adviseurs zijn wij tot een voorlopig ontwerp gekomen. In dit ontwerp zijn de wensen van u als bewoner of gebruiker – geformuleerd door de werkgroepen – meegenomen.

Het ontwerp, de visualisaties en de projectvideo kunt u vanaf 15 december a.s. bekijken via de gemeentelijke website: www.gemeente-mill.nl/herinrichting-weth-lindersstraat-eo

De uitgangspunten voor het ontwerp zijn:

  • Gehele plangebied 30km-zone
  • Geaccentueerd centrum bij het Sint Josephplein en de school
  • Lopen, fietsen en rijden door het groen
  • Behouden en creëren van een duurzame bomenlaan
  • Breed, doorlopend voetpad
  • Senior-proof wandelen en fietsen
  • Veilige kruisingen met plateaus
  • Geen asfaltverharding
  • Voldoende ruimte voor waterberging

 

Uw mening telt!

In verband met de coronamaatregelen kan geen fysieke informatiebijeenkomst plaatsvinden. Daarom worden voor de direct aanwonenden en voor ondernemers online-sessies, via Microsoft Teams, georganiseerd. De genodigden ontvangen via een brief nadere informatie over deze online-sessies. 

Bent u geen genodigde en wilt u toch reageren op het ontwerp of heeft u vragen, mail dan uiterlijk op 5 januari 2022 naar: Wilbertoord@jens-ct.nl. Contactpersoon is Veerle van der Aar – Jens Ingenieurs & Adviseurs.

Gesprek college

Jaarlijks houden wij het gesprek met het college van Burgemeester en Wethouders van onze gemeente. Corona heeft aan een datum om dit invulling te geven geen goed gedaan. De afspraak van 15 november jl. heeft door de beperkingen helaas ook niet door kunnen gaan. In overleg met de gemeente hebben we besloten deze afspraak verder geen invulling te geven om het college per 1 januari 2022 niet meer werkzaam is. Dan is er nieuw college binnen de te vormen gemeente Land van Cuijk. Zodra de nieuwe collegeleden bekend zijn, gaan we daarmee contact zoeken. We nodigen ze graag een keer uit om ons mooie dorp te komen bekijken en een gesprek over de toekomst te hebben. Heeft u gespreksonderwerpen die we hierin mee kunnen nemen: we vernemen het graag!

 

Hondenuitlaatveld

Tijdens de jaarvergadering van Vereniging Wilbertoord is bij de rondvraag gevraagd of wij iets kunnen betekenen voor het vormgeven van een uitlaatveld in het dorp waar honden niet-aangelijnd vrij kunnen rondlopen. Wij willen graag kijken naar mogelijkheden hiervoor. Voor ons is het wel belangrijk te weten of er voldoende interesse/animo is om van een dergelijke voorziening gebruik te maken en of u hierin iets zou willen betekenen (onderhoud, schoonhouden, enz). Dit alvorens we vervolgacties gaan uitzetten om te kijken op welke wijze dit eventueel georganiseerd kan worden. We vernemen dus graag of er mensen zijn uit ons dorp die een dergelijke voorziening wenselijk vinden en welke rol ze daarbij zouden willen spelen. U kunt uw reactie sturen naar ons mailadres: verenigingwilbertoord@gmail.com. Wij verzoeken u om uw reactie voor 1 december 2021 aan ons kenbaar maken. We laten daarna weten of er voldoende animo is en wat eventuele vervolgstappen zijn.

Bouwteam KernenCV

De nieuwe gemeente Land van Cuijk heeft aan alle 33 kernen gevraagd om een bouwteam te formeren om daarmee een kernencv op te stellen.

Dit om in beeld te krijgen wat de sterke punten zijn in het dorp en wat de verbeterpunten zijn betreffende leefbaarheid en wat bewoners belangrijk vinden.

Dit ook voor Wilbertoord.

Het Wilbertoordse bouwteam (bestaande uit 8 personen) heeft 2 (digitale) sessie hieraan besteed.

Er is gesproken over de karakteristieke van ons dorp en 5 thema’s,

Leven/wonen

Ondernemen

Ontspannen

Leren

Zorgen

Vervolgens gesproken over focuspunten voor de toekomst en wat verwachten we van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Vanaf medio november zal de Wilbertoordse kernencv gepubliceerd worden.

De kernencv’s van alle kernen zijn terug te vonden op “ons land van Cuijk kernencv”.

BOUWTEAM WILBEROORD

Wijziging telefoonnummer glasvezel

Vanwege de komst van glasvezel, zien we dat bewoners hun vaste telefoon nummer niet meer hebben.
Mocht er een wijziging zijn bij u, wilt u deze dan doorgeven via de mail: verenigingwilbertoord@gmail.com, zodat wij dit kunnen aanpassen in het telefoonboekje.

Automatische Incasso contributie

 

In november zal de contributie worden afgeschreven.

Algemene ledenvergadering


Op 7 september 2021 heeft onze algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Wij vonden het prettig weer een bijeenkomst voor en met onze leden te kunnen hebben. Tijdens de vergadering is uitleg gegeven over de belangrijkste zaken die in 2020 hebben gespeeld. Wij lichten er een paar kort toe:

’t Verzetje Wilbertoord


De werkgroep Zorg & Welzijn die is ontstaan bij de uitwerking van de dorpsvisie voor Wilbertoord, heeft afgelopen jaren het huiskamerproject in De Wilg vormgegeven. Dit huiskamerproject draagt de naam ’t Verzetje Wilbertoord. Afgelopen jaar heeft de werkgroep bestaande uit een aantal enthousiaste vrijwilligers een nieuwe stichting opgericht hiervoor. Doel van de stichting is het organiseren van activiteiten voor ouderen in Wilbertoord. Over de oprichting van de nieuwe stichting hebben we enkele gesprekken met het bestuur van de stichting gevoerd. Dit om afspraken te maken en om elkaar te blijven informeren over ontwikkelingen die te maken hebben met onder andere het thema Zorg & Welzijn binnen ons dorp. Daarnaast heeft het bestuur van de nieuwe stichting aangegeven de verbinding met de KBO te zoeken omdat zij zich richten op dezelfde doelgroep. Wij ondersteunen dit initiatief en hopen dat de stichting en de KBO elkaar hierin gaan vinden.
Voor het organiseren van de activiteiten vanuit de nieuwe stichting hebben de vrijwilligers afgelopen jaren op verschillende manieren geld opgehaald via onder andere vrijwilligerswerk. Dit geld heeft tijdelijk op onze bankrekening gestaan en was vanuit daar beschikbaar voor de werkgroep. Omdat de stichting zelfstandig is geworden, hebben we de vergadering gevraagd of zij akkoord kan gaan met het overmaken van de gelden die gereserveerd zijn voor ’t Verzetje Wilbertoord. De vergadering is hiermee akkoord gegaan. Tevens is de duofiets met goedkeuring van de aanwezige leden formeel in eigendom overgedragen aan stichting ’t Verzetje Wilbertoord. Wij wensen het bestuur van ’t Verzetje Wilbertoord veel succes met het organiseren van activiteiten voor ouderen in ons dorp.

Bestuur


Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Moniek Bens-van Berlicum na ruim 11 jaar afscheid genomen als bestuurslid. Tijdens de vergadering is kort stilgestaan bij haar afscheid en hebben we haar in het zonnetje gezet met een bos bloemen en een afscheidscadeautje. Wij zijn Moniek dankbaar voor alles wat zij voor ons en ons dorp in deze periode heeft gedaan.

Zoals eerder door ons aangegeven hebben Marjon Geene, Giel Bongers en Anita Selten afgelopen jaar meegelopen met ons bestuur. Zij zijn tijdens de vergadering met meerderheid van stemmen gekozen als bestuurslid. Hiermee bestaat het bestuur uit totaal 7 personen. Inmiddels heeft de eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling plaatsgevonden en zijn de taken verdeeld:

• Voorzitter: Hans van Reijmersdal
• Secretaris: Anita Selten
• Penningmeester: Marius Selten
• Bestuursleden: Marco Teunissen, Wendy Meulepas, Marjon Geene en Giel Bongers

Cadeautje


In 2020 bestond Vereniging Wilbertoord 75 jaar. We hebben eerder aangegeven dit in het kader van het coronavirus niet gepast te vinden nu uitbundig te vieren. We wilden het echter ook niet volledig onopgemerkt voorbij laten gaan. Dit heeft ons doen besluiten aan alle leden een klein cadeautje te geven. Met dit cadeautje konden we meteen ons nieuwe logo presenteren dat we tijdens de algemene ledenvergadering hebben getoond aan de aanwezigen. Het cadeautje is inmiddels bij alle leden in de brievenbus bezorgd. We hopen dat u het leuk vindt en veel plezier hebt van de inhoud.

Openbare boekenkast De Wilg / Willibrordusstraat 4

Reeds eerder vermeld dat u al vanaf juli uw boeken kunt halen in de openbare boekenkast in de Wilg. We hebben bij de Wilg onlangs weer geïnformeerd naar de openingstijden en die zijn : Maandag 10.00 – 16.00 uur, dinsdag 9.00-12.30 uur en 18.00-20.30 uur, woensdag na de middag wisselend, donderdag 9.00-16.00 uur, vrijdag 18.30-21.00 uur. Natuurlijk kan dit tussentijds wijzigen. Wilt u niet het risico lopen om aan een gesloten deur te komen, bel dan eerst naar de Wilg telefoon 478758.
Op 6 september j.l. heeft de werkgroep de categorie streekromans, oorlog en “waar gebeurde” boeken vernieuwd. Dus weer volop nieuwe keuze. Lezen is ontspannend en spannend. Bent u nog niet bekend met de openbare boekenkast in de Wilg kom dan maar eens een kijkje nemen. Er staan romans en streekromans, thrillers, kinder- en tienerboeken, oorlogsboeken, “waar gebeurd” en groot letterboeken. Iedereen kan gratis boeken lenen.
Ook het boekenkastje op de inrit van de Willibrordusstraat 4 is nog steeds open. Hier kunt alle dagen terecht voor het lenen van boeken.
Wij wensen iedereen veel leesplezier toe.
Namens de werkgroep openbare boekenkast Tiny, Riek, Margareth en Helma