Documenten en voorstellen

Alle informatie over "WilbertoordVooruit"

Scrol naar onderen voor alle informatie

Presentatie WilbertoordVooruit over MFA en IKC aan “t Verzetje.

Op 16 april 2024 heeft Harry Habets op uitnodiging van ’t  Verzetje namens WilbertoordVooruit geïnteresseerde senioren bijgepraat omtrent de ontwikkelingen van de MFA met gymzaal en inpasbaar IKC.

De belangstelling was groot en het enthousiasme niet minder. Harry gaf via een power point een duidelijke toelichting, hij nam iedereen stapsgewijs mee in het proces. Iedereen was enthousiast om in een kleine setting de kans te krijgen over het conceptplan geïnformeerd te worden en de nodige vragen te kunnen stellen.

Al met al een zinvolle ochtend!

Voor vergroting foto’s klik op foto

Op 6 feb. vond de presentatie bijeenkomst plaats voor omwonenden van het ST. Josephplein en de inwoners van Wilbertoord  t.a.v. het bruisend hart van Wilbertoord. Het conceptplan van de nieuw te bouwen MFA met evt. inpasbaar IKC werd door de architecten van De Loods via een powerpoint toegelicht. Ook werd iedereen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en tips en tops te geven.

Wij als werkgroep WV zijn ontzettend blij met de grote opkomst, dit doet goed! Er werd enthousiast geluisterd en volop meegedacht. Dat is Wilbertoord!
“Gas erop” werd er gesuggereerd!

Wij gaan in sneltreinvaart weer door. Alle input die wij op deze avond ontvangen hebben , wordt door ons besproken, bekeken en indien nodig krijgt u een reactie van ons. We hopen binnenkort het schetsontwerp en de kostenraming klaar te hebben.

Ter verduidelijking:  het IKC op het schetsontwerp is een voorconcept, het is inhoudelijk nog niet besproken met Optimus (schoolbestuur van alle scholen in de regio).

Het schetsontwerp is hieronder geplaatst, zodat u het nog eens rustig kunt bekijken.

Schetsontwerp KLIK HIER

De informatieavond voor aanwonenden en toekomstige gebruikers werd op 28 november 2023 druk bezocht. Tijdens deze bijeenkomst werd een grove schets van het plan gepresenteerd. Inmiddels hebben er weer diverse gesprekken plaatsgevonden o.a. met afgevaardigden van de gemeente, de locatieraad, het bestuur van de Wilg en de school. Al deze gesprekken hebben ons voorzien van de input die nodig is om te komen tot de conceptplattegronden en inrichting van het terrein van een toekomstig MFA met inpasbaar Integraal Kind centrum op de plek waar nu onze kerk staat.

Nieuwsgierig naar de conceptplannen?

We zijn natuurlijk ontzettend benieuwd wat jullie als inwoners van Wilbertoord vinden van dit conceptplan. Daarom nodigen we iedereen die geïnteresseerd is uit om naar de presentatie van dit plan te komen op dinsdag 6 februari 2024. Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis De Wilg.

Er werd meegedacht, opgemerkt en kritische feedback gegeven, precies waar de avond voor bedoeld was.

Gisteravond zijn omwonenden en toekomstig gebruikers van de MFA in de Wilg uitgenodigd om de stand van zaken over de ontwikkelingen omtrent de MFA te beluisteren. Ook werden ze in de gelegenheid gesteld om kritisch te kijken en te komen met op- en of aanmerkingen en ideeën  omtrent het eerste schetsplan.

Hier werd volop gebruik van gemaakt. Er werd meegedacht, opgemerkt en kritische feedback gegeven, precies waar de avond voor bedoeld was.

Nogmaals willen we als werkgroep nadrukkelijk aangeven dat de getoonde schets een eerste aanzet is om met alle input van deze avond te komen tot een concreter plan, waar iedereen zich in kan vinden.

Werkgroep WilbertoordVooruit gaat vol enthousiasme en inspiratie verder en wij  hopen t.z.t. met een 3D tekening te komen, zodat u kunt zien waar we met zijn allen voor gaan om ons “bruisende dorpshart” werkelijkheid te zien worden.

Zijn weer een stapje verder

We zijn weer een stapje verder om tot concrete plannen te komen voor de herbestemming van de kerk en het kerkplein.

De keuze is gevallen op  architectenbureau De Loods uit Aarle- Rixtel. Zij hebben veel ervaring en kennis in het bouwen van een MFA.

O.a. in Handel heeft architectenbureau de Loods in samenwerking met toekomstige gebruikers een prachtige MFA gerealiseerd, zie bijgevoegde foto. Ook in Someren is  door dit bureau een MFA  gerealiseerd.   

Zoals u al wist, hechten wij als WV veel waarde aan aandacht,  wensen en behoeften van de gemeenschap om samen tot realisatie van een gebruiksvriendelijke MFA te komen.

De volgende stap is om te komen tot een schetsontwerp met kostenraming. Maar voordat het zover is zullen er echter nog wat tussenstappen genomen moeten worden.

Hierover houden we u op de hoogte.

WilbertoordVooruit staat niet stil

Maandag 30 oktober is wethouder Willy Hendriks met twee ambtenaren in Wilbertoord geweest. Ze is door de werkgroep WilbertoordVooruit geïnformeerd over de stand van zaken. Zo zijn we op dit moment met 2 architecten in gesprek om te komen tot een schetsontwerp voor een MFA/IKC/kerk. We hopen als werkgroep volgende week een keuze gemaakt te hebben zodat we weer dichter bij een concreet plan komen wat we in 2024 aan jullie kunnen presenteren.

Voorzitter Harry Habets van WilbertoordVooruit heeft uitvoerig verteld over het proces wat we al gelopen hebben. De steun die we ontvangen vanuit de gemeenschap van Wilbertoord en de samenwerking met alle betrokkenen.

Wethouder Hendriks heeft met de werkgroepleden ook een rondleiding gehad waarbij ze de huidige voorzieningen ook heeft kunnen bekijken. Zoals voorzitter van de Wilg, Valerie Aben al zei: “Er is nogal ruimte voor verbetering” De wens van de gemeente en die van de werkgroep om voorzieningen te clusteren sluiten dan ook heel mooi bij elkaar aan. Wethouder Hendriks was onder de indruk van het werk wat al gedaan was en zeer benieuwd naar de uiteindelijke plannen.

Ze heeft de werkgroep ook wat meer richting gegeven over de inpasbaarheid van een IKC waarbij de opdracht vanuit de gemeente weer een stuk duidelijker is geworden.De wethouder hoopt dat wij het huidige tempo vast kunnen houden omdat dit mooi aansluit bij de opdracht die de gemeente heeft t.a.v. de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen.

Wilbertoord gaat voor “Een bruisend hart voor iedereen”!

De werkgroep WilbertoordVooruit heeft de inwoners van Wilbertoord op 18 september j.l. bijgepraat over de vorderingen die gemaakt zijn op weg “naar een bruisend hart voor iedereen”.

Tijdens de drukbezochte avond kregen de ruim 100 aanwezigen te horen dat het haalbaarheidsonderzoek afgerond is. Dat onderzoek is door de werkgroep uitgevoerd in opdracht van Vereniging Wilbertoord.  Doel was om te onderzoeken of er draagvlak is bij de inwoners van Wilbertoord, van het Kerkbestuur en van de gemeente voor een herbestemming van de Kerk en het Kerkplein om daar in de toekomst een nieuwe (bredere) functie en invulling aan te geven.

Er is uitgebreid toegelicht wat er onderzocht is en hoe dat gedaan werd. Tijdens de meedenk avond, die 8 mei dit jaar gehouden werd, zijn bijvoorbeeld veel ideeën verzameld. De werkgroep kreeg die avond duidelijk steun voor haar werk van de ca. 105 aanwezige Wilbertoorders. Die achtste mei werd met vier presentaties al wel duidelijk dat De Wilg, D’n Turf en De Klimop verouderd zijn en nodig aangepakt moeten worden om te verduurzamen en om die accommodaties toekomst bestendig te maken. Feitelijk werd dat in de Dorpsvisie van 2015 ook al genoemd. Alleen nu na 8 jaar is het veel duidelijker dan toen!

Er is een urgentie om aan de slag te gaan!

Die achtste mei en in de gesprekken met Kerkbestuur en de gemeente is enorm veel draagvlak gebleken voor een MFA/IKC/Kerk accommodatie gebouw op
de locatie Kerk / Kerkplein.

Conclusie van het onderzoek is dat met het draagvlak vanuit Wilbertoord, met de steun van het Kerkbestuur en met de ondersteuning die de gemeente geeft het haalbaar en ook realiseerbaar is om de Kerk en haar locatie een invulling te geven die door de inwoners van Wilbertoord gewenst is.  

De werkgroep WilbertoordVooruit heeft het haalbaarheidsonderzoek afgesloten en reikte symbolisch het eerste eindrapport van het onderzoek uit aan de voorzitter van Vereniging Wilbertoord. Deze dankte de werkgroep leden voor het vele werk dat verzet is en reikte aan alle werkgroep leden een “Dankjewel” reep chocolade uit.

De voorzitter verklaarde het erg op prijs te stellen dat WilbertoordVooruit bereid is om ook de volgende stap te zetten “naar een bruisend hart voor iedereen”.

Na de uitreiking van het eindrapport heeft Dhr Jos van Gerven, die directeur van de basisschool is,  een presentatie gegeven over de school, die ook moet verduurzamen. In een te formeren werkgroep wordt onderzocht of dit moet gebeuren d.m.v. renovatie of door nieuwbouw. Daarvoor wordt dit schooljaar een breed onderzoek uitgevoerd. Dit alles i.s.m. gemeente en WilbertoordVooruit. Mogelijk is de basisschool bij nieuwbouw inpasbaar in de te ontwikkelen Multi Functionele Accommodatie (MFA).

Dhr. Bart van Oort, die bij de gemeente strategisch adviseur Sociaal Domein is, presenteerde welk besluit het college van B&W genomen heeft op 12 september j.l. en welke de eerstvolgende stappen zijn die de gemeente samen met WilbertoordVooruit gaat zetten, nl:

Collegebesluit 12 september 2023

 • Bestuurlijke opdracht te verstrekken voor de uitwerking van een MFA met inpasbaar Integraal Kindcentrum (opvang en onderwijs), op de locatie van Sint Josephkerk en Sint Josephplein;
 • Voorbereidingskrediet à € 30.000 aan Vereniging Wilbertoord voor uitwerking;
  • Schetsontwerp
  • Kostenraming
  • Exploitatieplan

Hoe nu verder?

 • Vereniging Wilbertoord/WilbertoordVooruit werkt haalbaarheidsonderzoek MFA-IKC nader uit;
 • Plan tussentijds bespreken met gemeenschap, partners, gemeente, schoolbestuur en aanpassen waar nodig;
 • Plan aanbieden aan gemeente;
 • Voorstel aan college en raad voor beschikbaarstelling middelen voor uitvoering.

Met de vraag “Staan jullie nog achter jullie wens om een MFA/IKC/kerk te realiseren op de locatie Kerk en Kerkplein?” werd de pauze ingeluid door Dhr. Karel van der Velden, die de bijeenkomst vakkundig in goede banen leidde.

Na de pauze was het woord aan de aanwezigen uit Wilbertoord. Tien groepen gaven na overleg hun mening over ten eerste de vraag waarmee men de pauze in ging.  Vervolgens gaf men na overleg tops en tips mee aan de werkgroep. Een conclusie stond al gelijk toen de meningen van alle groepen gehoord waren: Wilbertoord staat nog steeds achter de wens om een MFA/IKC/kerk te realiseren op de locatie kerk en kerkplein. Hiermee werd de eerste vraag duidelijk beantwoord.

Aan het einde van de geslaagde avond bedankte de Voorzitter van WilbertoordVooruit alle aanwezigen voor de komst en voor ieders inbreng en kondigde hij aan dat een derde bijeenkomst georganiseerd zal worden in het eerste kwartaal van 2024.

Gemeente Land van Cuijk doet mee, met onze kerk/MFA/IKC

WilbertoordVooruit heeft goed nieuws!

Dinsdag 12 september is er in het college een bestuurlijke opdracht verstrekt als vervolg op ons haalbaarheidsonderzoek. De resultaten van dit onderzoek zullen we a.s. maandagavond in De Wilg toelichten. We hebben begin september het onderzoek ook toegezonden aan het B&W van de gemeente Land van Cuijk. Dit samen met een voorstel tot een bestuurlijke opdracht vanuit de afdeling sociaal domein.

B&W heeft gelezen dat we een traject hebben doorlopen om de haalbaarheid van een MFA met IKC en kerkfunctie te onderzoeken, ondersteund vanuit de middelen van de Regiodeal. Hieruit komt een positief advies vanuit de dorpsgemeenschap van waaruit een vervolgtraject passend wordt geacht. Het college wenst tijdig te anticiperen op de behoeften van inwoners, en wil aansluiten op het gestarte proces vanuit de initiatiefnemers verenigd in de werkgroep ‘Wilbertoord Vooruit’.

Het college heeft derhalve besloten om een bestuurlijke opdracht te verstrekken voor de uitwerking van een MFA, met inpasbaar IKC, op de locatie van Sint Josephkerk en Sint Josephplein te Wilbertoord teneinde te komen tot een ‘dorpshart Wilbertoord’, en hiervoor een voorbereidingskrediet à € 30.000 beschikbaar te stellen aan de Vereniging Wilbertoord voor nadere uitwerking van een MFA op voornoemde locatie.

Maandag 18 september zullen we samen met jullie de volgende stappen gaan bespreken. Want wat betekent nu precies deze opdracht? En hoe nu verder?

Zorg dat je om 20.00 uur in De Wilg klaar zit om mee te denken!

De hele bestuurlijke opdracht is na te lezen via deze link: https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/26bb2aa7-0a0b-476d-9e24-e56a93959aea

We gaan Verder Vooruit!

Maandag 18 september vanaf 20.00 uur zal de werkgroep WilbertoordVooruit in De Wilg de uitkomsten presenteren van de meedenkavond van 8 mei.

Deze uitkomsten zijn meegenomen door bureau Kragten in het haalbaarheidsonderzoek wat zij samen met ons verricht hebben. Het onderzoek is afgerond en ook dit onderzoek zullen we als werkgroep aan jullie presenteren op 18 september

Ondertussen heeft de werkgroep WilbertoordVooruit ook weer input van jullie als inwoners en betrokkenen nodig. Er staat een goed gevulde avond op het programma. Met een terugblik, maar vooral weer met de blik vooruit. Want we hebben als dorp nog heel wat stappen te zetten.

Hou WilbertoordOnline en de sociale media uit Wilbertoord in de gaten. Want daar zullen we onze nieuwtjes plaatsen als die er zijn tussen het uitkomen van het Willy’s Venster en de nieuwe meedenkavond.