Bekendmaking plannen Defensie

f-35 a 2023

Afgelopen zomer kwam het proces naar heropening van vliegbasis De Peel tijdelijk stil te liggen. De reden was dat de ruimtevraag van alle ministeries, dus naast Defensie ook wonen, energie, natuur, landelijk gebied en economie één plek krijgen in het Nationaal Programma Ruimte. Dat betekent dat het kabinet alle opgaven in onze regio op nationaal niveau in samenhang gaat bekijken en beoordelen. Het besluit over de Nationale Nota Ruimte zal in de loop van 2024 gebeuren.Plannen van DefensieDefensie heeft intussen onderzoek gedaan naar de benodigde oefen- en verblijfsruimten voor de krijgsmachten in Nederland. Hiervoor heeft Defensie een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld waarin alle plannen en behoeftes van de gehele krijgsmacht staan beschreven. Ook staat er in waarvoor Defensie ruimte nodig heeft in onze regio. Hiervoor gaat Defensie een aantal onderzoeken uitvoeren die betrekking hebben op het mogelijk weer in gebruik nemen van luchthaven De Peel voor vliegbewegingen en het laagvliegen met helikopters. Daarnaast wordt nader onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor uitbreiding van de activiteiten op vliegbasis Volkel.
Deze NRD is op vrijdag 15 december gepubliceerd op de website van Defensie. Je kunt deze hier helemaal lezen: https://www.defensie.nl/downloads/publicaties/2023/12/15/notitie-reikwijdte-en-detailniveau-programma-ruimte-voor-defensie


Wat betekent dit voor onze gemeente?

In deze NRD staat dat Defensie onderzoek gaat doen naar alternatieve locaties zodat er meer ruimte ontstaat om te oefenen en te verblijven. Hierbij wordt ook gekeken naar De Peel en Volkel als mogelijke locaties voor deze ruimte uitbreiding. Op basis van de resultaten van de onderzoeken gaat Defensie de voorkeurslocaties benoemen. Dat zal naar verwachting eind 2024 zijn. Op dat moment wordt dus ook pas duidelijk wat Defensie voor ogen heeft met locaties De Peel en Volkel.


Wat gaan we doen?

We trekken samen met gemeenten, provincies en GGD’en in de regio op om de NRD kritisch door te nemen en een gemeenschappelijke zienswijze op te stellen. Ook als inwoner of wijk- of dorpsraad kun je een zienswijze indienen. Hiervoor heb je acht weken de tijd, namelijk tot 9 februari.