D i t  i s  W i l b e r t o o r d.

Een gemeenschap van mensen die zich sterk onderling verbonden voelt, die met elkaar de hoogte- en dieptepunten van het leven beleven, dus elkaar kennen en met elkaars lot begaan zijn. Wier woningen gegroepeerd zijn om een centrum. Waarbinnen men iedereen kent en iedereen gekend en herkend wordt als menselijke persoonlijkheid. Waar men elkaar zoekt en weet te vinden, ook de verenigingen, voor allerlei activiteiten. Een gemeenschap die iets specifiek eigens heeft.

O n t s t a a n  v a n  V e r e n i g i n g  W i l b e r t o o r d

Onder de bezielende leiding van de heren Koos Linders (raadslid en wethouder), Meester Vloet (hoofd der school) en A. de Bekker (gemeentesecretaris van Mill c.a. en nadien burgemeester van Gemert) werd op 19 Juni 1945 in café Deckers (thans café D’n Hoefslag) de grondslag gelegd van de “Vereniging Wilbertoord” voorheen genoemd R.K. Vereniging Peeldorp Wilbertoord Mill. De heer A. de Bekker wist op heldere, klare wijze aan te tonen de wenselijkheid, ja noodzakelijkheid, en onmisbaarheid van zulk een vereniging en het grote nut dat deze streek daarvan zal kunnen hebben. Zijn woorden werden door de aanwezigen met een spontaan applaus goedkeurend begroet. Als eerste voorlopige bestuursleden werden gekozen de heren C.Linders (voorzitter), M.Vloet (secretaris) en M.van Daal. Nadien is het bestuur uitgebreid met 2 personen en in een later stadium naar het huidige aantal 6 personen. Het aantal leden bij de oprichting 19 Juni 1945 bedroeg 19 hoofden van gezinnen, welke thans helaas allen zijn overleden.

D o e l s t e l l i n g  V e r e n i g i n g  W i l b e r t o o r d

Het doel is: “Het behartigen van gemeenschapsbelangen -zowel stoffelijk als geestelijk – van de bewoners dezer streek, overal waar en in alle omstandigheden dat dit mogelijk zal zijn”. Aldus staat te lezen in de notulen van 19 juni 1945. Vereniging Wilbertoord bevordert de gemeenschapsbelangen in ons dorp. Vereniging Wilbertoord heeft als bijzonderheid een Koninklijke Goedkeuring en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vereniging Wilbertoord heeft momenteel 331 leden en 2 ere leden. De contributie bedraagt € 10.= per gezin. De vereniging heeft 1 algemene ledenvergadering en 1 verenigingenavond per jaar.