Privacy Statement Vereniging Wilbertoord

 

Inleiding
Vereniging Wilbertoord neemt de privacy van haar leden zeer serieus en zal persoonlijke informatie over haar leden op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kan in dit Privacy Statement worden gelezen over de rechten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens van onze leden. We raden aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kan altijd contact worden opgenomen via verenigingwilbertoord@gmail.com

Vereniging Wilbertoord
Vereniging Wilbertoord, Wethouder Lindersstraat 7, 5455 GJ te Wilbertoord, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40215223. Vereniging Wilbertoord is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van haar leden verwerkingsverantwoordelijk.

Gebruik gegevens
Hieronder vinden leden een overzicht van de doeleinden waarvoor Vereniging Wilbertoord persoonsgegevens over haar leden verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Vereniging Wilbertoord voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Vereniging Wilbertoord worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, is gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Leden- en financiële administratie
Doeleinde: Telefoonboekje en ledenadministratie
Gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer,
Grondslag: Uitvoering
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Naam, Factuuradres, Openstaand saldo, lidnummer
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Persoonsgegevens
Vereniging Wilbertoord heeft gegevens over haar leden in bezit, omdat de leden die gegevens aan haar hebben verstrekt.

Rechten
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschikken leden over een aantal rechten met betrekking tot de gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Leden kunnen haar eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig laten wijzigen. Als leden de persoonsgegevens willen inzien die bij Vereniging Wilbertoord zijn vastgelegd, kunnen zij een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als leden veranderingen willen laten aanbrengen in de persoonsgegevens die zij hebben gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en zij deze gegevens niet zelf kunnen veranderen, kunnen zij een verzoek hiertoe doen bij Vereniging Wilbertoord. Leden kunnen verzoeken dat Vereniging Wilbertoord de gegevens wijzigt, verbetert, aanvult of verwijdert.

Beperken van de verwerking
Leden hebben daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Vereniging Wilbertoord te verzoeken de verwerking van haar persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Vereniging Wilbertoord of een derde plaatsvindt, hebben leden het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Leden hebben het recht de eigen persoonsgegevens van Vereniging Wilbertoord te verkrijgen. Vereniging Wilbertoord zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming (intrekken)
Leden geven de vereniging bij het aangaan van het lidmaatschap toestemming voor het verwerken van de gegevens zoals in dit document aangegeven onder het kopje gebruik gegevens. In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking van haar leden toestemming is, hebben leden het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat Vereniging Wilbertoord die gegevens dan niet meer mag verwerken. Het kan zijn dat Vereniging Wilbertoord daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Vereniging Wilbertoord
Een verzoek kan verstuurd worden naar verenigingwilbertoord@gmail.com. Vereniging Wilbertoord zal een verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Vereniging Wilbertoord een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Vereniging Wilbertoord haar verzoek afwijst wordt in het antwoord aangeven waarom het verzoek is afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Vereniging Wilbertoord verplicht is gegevens van haar leden te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Vereniging Wilbertoord adviseert haar leden daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen
Mochten er nog vragen zijn over dit Privacy Statement en de wijze waarop Vereniging Wilbertoord persoonsgegevens gebruikt, dan kan een mail worden verzonden naar verenigingwilbertoord@gmail.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Vereniging Wilbertoord jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar verenigingwilbertoord@gmail.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens