Voor al het nieuws scrol naar onderen

 

 

Bouwteam voor KernenCV

Vanaf 1 januari 2022 maakt ook Wilbertoord deel uit van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Wij zijn dan één van de 29 dorpen van de nieuwe gemeente. De huidige gemeentebesturen vinden het belangrijk dat alle 29 dorpen zich bij de start van de nieuwe gemeente voorstellen aan het nieuwe gemeentebestuur. Daarvoor wordt voor elk dorp een ‘KernenCV’ uitgewerkt. Ook wij vinden het belangrijk dat we hieraan een bijdrage leveren.

Hoe pakken we het aan?

Het ‘KernenCV’ houdt in dat we gaan uitleggen wat de belangrijkste kenmerken van ons dorp zijn, wat de sterke punten zijn en waar verbetering nodig is. Daarnaast kunnen we aangeven waar de prioriteiten voor de toekomst moeten liggen. Dit ‘KernenCV’ willen we samen met een aantal dorpsgenoten maken. De gemeente ondersteunt ons hierbij, maar wij moeten zelf voor de inhoud zorgen.

Bouwteam

We gaan een bouwteam vormen van maximaal 10 inwoners. De gemeente faciliteert twee avonden (via Microsoft Teams), waar de bouwteamleden de gelegenheid krijgen om input te leveren aan het ‘KernenCV’. De bedoeling is dat dit bouwteam een dwarsdoorsnede is van ons dorp.

Om deel te nemen aan het bouwteam zoeken we mensen die:

 •  Een mening hebben over ons dorp.
 •  Constructief mee willen bouwen (niet denken vanuit oud zeer, maar open en constructief meedenken over de toekomst).
 •  Ideeën voor ons dorp hebben en een mening hebben waar de prioriteiten moeten liggen.
 •  Bereid zijn twee avonden van je vrije tijd (totaal circa 5 uur) te investeren.

Wij gaan komende weken enkele inwoners benaderen om met ons mee te denken in dit proces voor het vormen van het ‘KernenCV’. Wilt u meer weten over het vormen van het ‘KernenCV’ dan kunt u hiervoor altijd contact met ons opnemen.


Bestemmingsplan Moerboom III

Klik op foto voor ware grootte

In 2014 heeft de gemeenteraad van gemeente Mill en Sint Hubert het Bestemmingsplan Moerboom III vastgesteld. In dit bestemmingsplan zijn aan de zijde van de Van Ophovenlaan woningen opgenomen die met de achterzijde van de percelen tegen de Van Ophovenlaan zijn gesitueerd. Op een vooraf georganiseerde avond in De Wilg te Wilbertoord heeft de gemeente destijds het plan toegelicht. Die avond heeft Vereniging Wilbertoord direct mondeling aangegeven op dat moment geen bezwaar te maken op het ter inzage liggende bestemmingsplan omdat het voor ieder belangrijk was dat woningbouw op korte termijn doorgang kon vinden. Daarnaast heeft Vereniging Wilbertoord destijds aangegeven in de toekomst graag te overleggen met de gemeente over wijziging van het plan met betrekking tot de situering van deze woningen.

Afgelopen periode is door verschillende inwoners uit ons dorp aangegeven het wenselijk te vinden het plan aan te passen als het gaat om de positionering van de woningen aan de Van Ophovenlaan. Vereniging Wilbertoord vindt het belangrijk dat nu de volgende fase van het bestemmingsplan voorbereid gaat worden, dit op een manier te doen zodat dit toekomstbestendig is. De situering van de woningen geeft niet het gewenste beeld als entree van ons prachtige dorp.

Dit is voor ons aanleiding geweest om met een stedenbouwkundige overleg te hebben en te kijken naar een aanpassing van het huidige plan, zonder het plan volledig op de schop te gooien. We hebben daarbij een aangepast voorstel uitgewerkt wat goed past in de huidige tijd en ons inziens een aanzienlijk aantal voordelen oplevert. Onze visie hebben wij schetsmatig verbeeld (zie onderstaand plaatje). We hebben daarbij de directe omgeving betrokken en zij zijn zeer positief over dit voorstel. Wij vinden het belangrijk dat de volgende uitgangspunten als kader blijven:

• geen vertraging voor verdere woningbouw;
• omgevingsdialoog met omwonenden met als resultaat een positieve uitkomst;
• verfraaiing van de noordelijke dorpsentree.

Klik op foto voor ware grootte

Het aangepaste plan biedt de volgende positieve uitgangspunten:

• duidelijke noordelijke dorpsentree;
• ontstaansgeschiedenis van Wilbertoord als lintdorp accentueren.
• door een gedeeltelijke aanpassing kan er direct doorgebouwd worden (een complete herziening is niet nodig);
• grotere opbrengsten uit extra gecreëerde bouwgrond (netto +/- €125.000);
• minder openbare verharding realiseren en beheren;
• de gedraaide woningen aan de Van Ophovenlaan krijgen tuinen op het zuiden = aantrekkelijker voor verkoop i.v.m. bezonning en eventuele geluidshinder;
• het huidige grasveldje kan als centraal parkje ingericht worden met een hoge gebruikswaarde en veel sociale controle door herziende situering van de woningen;
• eventuele sociale woningbouw of koopwoningen voor starters/senioren kunnen in de binnenring gesitueerd blijven met uitzicht op het parkje;
• parkeerplaatsen situeren tussen rijbaan en trottoir zodat ze dichter bij de woning staan en niet in het parkje;
• in het overgebleven hofje geen parkeerkoffer maken in het groen, parkeren op de rijbaan faciliteren.

Wij hebben enkele weken geleden een brief aan de gemeenteraad én het college van Burgemeester en Wethouders geschreven met de nadrukkelijke oproep op een constructieve wijze met ons in gesprek te gaan en mee te denken in aanpassing van het huidige plan. Op deze brief is tot op heden nog geen reactie binnengekomen. Wij gaan ervanuit dat de gemeente in het kader van burgerparticipatie constructief met ons meedenkt.
Wilt u meer weten over het voorstel richting de gemeente dit plan aangepast te krijgen, dan vernemen wij graag uw reactie. Alle reacties zijn welkom. Wij vinden het belangrijk een breder beeld te krijgen of dit initiatief door onze inwoners wordt gedragen.

Ontwikkelingen website

Afgelopen periode is achter de schermen hard gewerkt aan het ontwerp van de nieuwe website voor Wilbertoord. De werkgroep, bestaande uit TG-Created (Teun Nooijen en Geert Bens), Peter Cornelissen en twee afgevaardigde uit ons bestuur (Wendy en Hans), heeft de eerste contouren (wireframe) inmiddels ingevuld. Na afronding van de wireframing wordt het design als vervolgstap opgeplakt. Gedurende het gehele proces zijn diverse evaluaties ingebouwd waarbij afstemming plaatsvindt.
Om invulling te kunnen geven aan de plaats op de website voor alle verenigingen, is informatie vanuit deze verenigingen nodig. Teun en Geert gaan daarvoor komende periode alle verenigingen in ons dorp benaderen. Planning is om na de zomervakantie de nieuwe website ‘in de lucht’ te hebben. Op basis van de eerste contouren zijn we er van overtuigd dat het een mooi visitekaartje van en over ons dorp gaat worden.

Jaarvergadering

Vanwege de maatregelen rondom corona, vervalt de jaarlijkse ledenvergadering van 12 april 2021. De vergadering is verzet naar dinsdag 7 september 20:00 in gemeenschapshuis ‘de Wilg’.
Leden, noteer de deze datum in uw agenda!
Voor 1 april 2021 zult u wel het telefoonboekje in uw brievenbus ontvangen.


Nieuwe Website

Beste verenigingen van Wilbertoord,

We zijn een nieuwe site aan het creëren voor Wilbertoord online en hier hebben wij jullie hulp bij nodig. We hebben de contactgegevens nodig van de volgende verenigingen:

 •  Oudervereniging de Klimop
 •  Bond van Ouderen
 •  Gemengd zangkoor
 •  Laus Deo
 •  Zangkoor Con Amore
 •  De Heigalmers
 •  Supportersvereniging Eendracht
 •  T.W.V ‘84
 •  Volleybalclub WVC ‘91
 •  Biljartvereniging Ons Genoegen
 •  Biljartvereniging t amans
 •  Oranje Comité
 •  Stichting Darts Wilbertoord

 

Als je vereniging hier niet bijstaat dan hebben we jullie contactgegevens al. Ook hebben we jullie al een mailtje gestuurd met vragen over participatie.
Stuur de gegevens door naar t-gcreated@outlook.com, bij voorbaat dank.


Geen schaatsbaan op Plein in Wilbertoord

i.v.m. de maatregelen rondom Corona, kunnen we dit jaar helaas geen ijsbaan realiseren. Heel jammer, nu vooral de weersomstandigheden er toe doen!

We hopen volgend jaar op beter…

 


 

Nieuws februari

Algemene ledenvergadering 2021

In 2020 is de algemene ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord in verband met de beperkingen in het kader van het coronavirus niet door kunnen gaan. Op dit moment is het virus nog steeds actief in onze directe omgeving, met alle maatregelen en beperkingen die ons worden voorgelegd door de overheid. Dit heeft ons tijdens de bestuursvergadering van 20 januari 2021 doen besluiten de algemene ledenvergadering van dit jaar niet in april maar op een later moment in het jaar te houden. Zodra de definitieve datum bekend is, communiceren wij dit aan onze leden. We hopen dat 2021 in de tweede helft van het jaar een beter vooruitzicht biedt voor het veilig organiseren van de algemene ledenvergadering. De spreker die we voor april hebben gereserveerd, heeft aangegeven graag weer aan te sluiten. Wij zien uit naar de volgende algemene ledenvergadering. We hopen u dan weer in goede gezondheid te mogen begroeten. Wij gaan komende periode door met alle activiteiten die op de agenda staan. Voor zover mogelijk houden we u op de hoogte over onze activiteiten. Wilbertoord: blijf zorgen voor elkaar!

Bestuur

Het bestuur van Vereniging Wilbertoord bestond tot de jaarvergadering van 2020 uit Hans van Reijmersdal (voorzitter), Wendy Meulepas (secretaris), Marius Selten (penningmeester), Marco Teunissen (bestuurslid) en Moniek Bens (bestuurslid). Moniek heeft vorig jaar aangegeven te stoppen met haar functie. Doordat de jaarvergadering in 2020 niet heeft kunnen plaatsvinden, is ze nog niet officieel afgetreden als bestuurslid. Daarop heeft Moniek aangegeven door te gaan tot de komende jaarvergadering waarbij ze in ieder geval meer naar de achtergrond gaat en geen ‘grote’ projecten meer oppakt. Marjon Geene en Giel Bongers zijn in 2020 aangesloten bij ons bestuur (ondanks dat zij nog niet officieel verkozen zijn door onze leden). Wij vinden het belangrijk dat ons bestuur voldoende omvang heeft om de taken goed invulling te kunnen geven. We hebben daarom afgelopen periode nog gezocht naar versterking. We kunnen u melden dat Anita Selten komende periode met ons mee gaat draaien. We zijn erg blij dat ze is aangesloten bij het bestuur en wensen haar veel succes en vooral erg veel plezier.

Website

Vereniging Wilbertoord heeft een bedrag gekregen vanuit het leefbaarheidsbudget voor het realiseren van een nieuwe website voor Wilbertoord. In samenwerking met wilbertoordonline.nl (Peter Cornelissen) zijn we aan het onderzoeken hoe we de site kunnen vernieuwen. Onlangs hebben zich twee enthousiaste bewoners uit Wilbertoord zich bij ons gemeld om dit samen met ons invulling te geven. Het betreft Geert Bens en Teun Nooijen. Zij zijn onlangs, naast hun studie, een bedrijfje gestart in het maken van onder andere websites. Na een oriënterend videogesprek met Geert en Teun, hebben we besloten de samenwerking met elkaar aan te gaan. Binnenkort gaan we starten met de invulling van de nieuwe website. Uitgangspunt is rondom de zomerperiode de website live te laten gaan. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in dit proces.

Leefbaarheidsbudget AANVRAAG MOGELIJK TOT 1 MAART 2021

Leefbaarheidsbijdrage aanvragen? Als onderdeel van het nieuwe subsidiestelsel van de gemeente is de Leefbaarheidsbijdrage vastgesteld. Deze bijdrage kunt u aanvragen tot 1 maart 2021.
Waarom is er een leefbaarheidsbijdrage?
Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente inwoners ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in o.a. Wilbertoord. Inwoners weten vaak zelf het beste wat er moet gebeuren om de leefbaarheid te vergroten en hebben daar vaak goede ideeën over. Met de leefbaarheidsbijdrage als extra ondersteuning kunnen deze goede ideeën een opstart krijgen. Het is bedoeld als kick starter, als steun in de rug. Goede initiatieven moeten daarna zelf levensvatbaar zijn.
Waar moet een aanvraag aan voldoen?
Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente met elkaar maatschappelijke doelen bereiken. De mogelijkheden voor een aanvraag zijn heel breed maar moeten in ieder geval passen binnen één van de onderstaande thema’s:

* Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert.
* Een gezonde geest in een gezond lichaam.
* Hoe mooi is onze gemeente.
* Wij helpen elkaar.

Hebt u een goed idee voor de leefbaarheid in Wilbertoord en wilt u een aanvraag doen in het kader van de Leefbaarheidsbijdrage? U kunt u aanvraag indienen via: www.gemeente-mill.nl

 


Nieuws januari

Terugblik 2020

Het jaar 2021 is net begonnen. Voor Vereniging Wilbertoord een moment om terug te blikken naar een bijzonder jaar. Door het coronavirus en alle daarmee gepaard gaande beperkingen, zal niemand 2020 meer vergeten. Toch is het een jaar geworden waar we ook met veel trots aan terug denken. We nemen u graag mee terug in de tijd: hét jaar 2020.

Struinpad 2.0

Vele mensen maken alweer verschillende jaren hun wandeling over het Struinpad langs de Verbindingsweg. Een mooie route door de groensingel richting het bos en weer terug. Nu kan er echter een mooi rondje worden gemaakt via Struinpad 2.0. Dit pad is afgelopen jaar gerealiseerd. Ook voor Struinpad 2.0 geldt: houdt het pad schoon en maak gebruik van de middelen om uitwerpselen van uw dier op te ruimen.

 

Kunstwerk – Bank nabij de Marter

Als u dan toch een rondje maakt, komt u bij Struinpad 2.0 uit bij het schitterende kunstwerk.
Neem dan even plaats op de prachtige door vrijwilligers gemaakte houten bank en geniet van het uitzicht op de herten en konijnen, die staan in de wadi aan de Marter.

In samenspraak met de aanwonenden van de Marter is dit project opgepakt. Wij vinden het een mooie verfraaiing van de wadi.

 

75 jarig jubileum

Zoals zoveel activiteiten niet door zijn gegaan, kon het 75-jarig jubileum van Vereniging Wilbertoord helaas niet worden gevierd op een wijze zoals we graag hadden gezien. Een dorpsfeest voor èn met elkaar. Hopelijk biedt 2021 mogelijkheden het alsnog te vieren met elkaar. We hebben in verband met het jubileum bij alle inwoners een zakje ‘vergeet-me-nietjes’ bezorgd. Met dit symbolische gebaar hebben we willen laten weten dat we niemand moeten vergeten, zeker in deze bijzondere tijd, want….…Wilbertoord zorg(t) voor elkaar!

 

 

Sfeerverlichting

Afgelopen jaar heeft Vereniging Wilbertoord in samenwerking met de OVW en de Peeltuffers, nieuwe sfeerverlichting aangeschaft. We hebben daarbij gezocht naar een totaal andere invulling en zijn uitgekomen bij de aangeschafte led-armaturen. Een duurzame sfeerverlichting waar we hopelijk nog vele jaren van kunnen genieten. De gemeente heeft een mooi bedrag uit het leefbaarheidsbudget toegekend.

Dit bedrag is aangevuld met een financiële bijdrage vanuit de drie verenigingen zodat realisatie mogelijk was. Voor de opslag van de sfeerverlichting is tevens een container aangeschaft. Hiermee kunnen de armaturen veilig worden opgeslagen. Daarnaast zijn alle stekkers aan de lantaarnpalen vernieuwd. De sfeerverlichting geeft ons inziens een warme en feestelijke uitstraling. Een lichtje in donkere dagen!

Trots

Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn er ondanks alle beperkingen toch vele mooie projecten gerealiseerd. Dit in samenwerking met vele vrijwilligers en verenigingen uit ons dorp. Dit waarderen wij enorm. Iets waar we samen ook trots op mogen zijn!
Blijf gezond en op 1.5 meter, toch bij elkaar!

Leefbaarheidsbudget

Leefbaarheidsbijdrage aanvragen?

Als onderdeel van het nieuwe subsidiestelsel van de gemeente is de Leefbaarheidsbijdrage vastgesteld. Deze bijdrage kunt u aanvragen tot 1 maart 2021.
Waarom is er een leefbaarheidsbijdrage?
Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente inwoners ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in o.a. Wilbertoord. Inwoners weten vaak zelf het beste wat er moet gebeuren om de leefbaarheid te vergroten en hebben daar vaak goede ideeën over. Met de leefbaarheidsbijdrage als extra ondersteuning kunnen deze goede ideeën een opstart krijgen. Het is bedoeld als kick starter, als steun in de rug. Goede initiatieven moeten daarna zelf levensvatbaar zijn.
Waar moet een aanvraag aan voldoen?
Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente met elkaar maatschappelijke doelen bereiken. De mogelijkheden voor een aanvraag zijn heel breed maar moeten in ieder geval passen binnen één van de onderstaande thema’s:
* Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert.
* Een gezonde geest in een gezond lichaam.
* Hoe mooi is onze gemeente.
* Wij helpen elkaar.


Kunstwerk geplaatst aan de Marter in Wilbertoord.

Vandaag zijn de kunstwerken op de wadi aan de Marter geplaatst. Trots op het resultaat wat we met behulp van een financiële bijdrage van het Prins Bernhard cultuurfonds en de gemeente Mill hebben kunnen realiseren. Dank aan de werkgroep, de vrijwilligers en de kunstenaar Theo Gerritse uit Ewijk!

Wandel er gerust een keertje langs, we horen graag wat u ervan vindt!


Bank geplaatst aan de Marter

Een aantal enthousiaste vrijwilligers is aan de slag gegaan met het vervaardigen van een robuuste bank voor aan de Marter. Wij hopen dat deze bank zal bijdragen aan het ontmoeten in deze nog jonge wijk.

Binnenkort kan vanaf deze bank gekeken worden naar het nog te plaatsen kunstwerk, voor nu kunt u alvast genieten van het mooie uitzicht vanaf deze plek.
Bedankt mannen voor het werk wat jullie belangeloos hebben verzet!

 

 

 

Automatische Incasso contributie

In november zal de contributie worden afgeschreven.

 

 

Sfeerverlichting

U heeft het vast al gezien. De Wethouder Lindersstraat / Van Ophovenlaan en het St. Josephplein zijn prachtig verlicht door een nieuwe sfeerverlichting. Afgelopen jaar heeft Vereniging Wilbertoord in samenwerking met de OVW en De Peeltuffers de nieuwe sfeerverlichting aangeschaft. De ‘oude’ verlichting was na jaren trouwe dienst inmiddels ook aan vervanging toe.

De gemeente heeft een mooi bedrag uit het leefbaarheidsbudget toegekend. Dit bedrag is aangevuld met een financiële bijdrage vanuit de drie verenigingen.
De nieuwe sfeerverlichting bestaat volledig uit LED waardoor het energieverbruik ook lager ligt. Daarnaast zijn alle stekkers aan de lantaarnpalen ook vernieuwd zodat deze weer jaren mee kunnen. De verlichting geeft een mooie warme uitstraling.

Voor de nieuwe sfeerverlichting hebben we samen ook een container aangeschaft waarin de verlichting veilig kan worden opgeslagen gedurende de periode dat deze niet aan de lantaarnpalen hangt.

Wij hopen dat iedereen in deze bijzondere tijd waarin corona diverse beperkingen geeft aan onze vrijheid, toch kan genieten van de nieuwe sfeerverlichting.

 

Melding wijzigingen Telefoon- en adressengids 2021 : tot uiterlijk 1 februari 2021

Traditiegetrouw geeft Vereniging Wilbertoord jaarlijks een nieuw telefoon – en adressengids uit. Om een correct boekje samen te stellen, vragen wij u om uw gegevens in het boekje van het afgelopen jaar te controleren op juistheid. Indien uw gegevens niet kloppen of binnenkort zullen wijzigen, vragen wij u vriendelijk om dit door te geven. Staan bijvoorbeeld uw gegevens of telefoonnummer niet vermeld en u wilt dit nu wel , neem dan ook contact met ons op. Wij proberen het boekje zo goed mogelijk samen te stellen, maar gezien de vele wijzigingen in het afgelopen jaar, vragen wij u bij twijfel dit toch aan ons door te geven. De wijzigingen verwerken we in de nieuwe uitgave van 2021. U mag dit doorgeven via het mailadres van Vereniging Wilbertoord: verenigingwilbertoord@gmail.com tot uiterlijk 1 februari 2021. Na deze datum wordt het boekje gereed gemaakt voor de drukker. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Hopen dat iedereen in deze toch bijzondere tijd, fijne feestdagen met elkaar kan hebben!

IEDEREEN EEN GEZOND 2021 GEWENST!!

 


Annulering opening kunstwerk Wilbertoord

Wilbertoord 3 november 2020 – De opening van het kunstwerk op 22 november 2020 bij de Marter in Wilbertoord komt helaas te vervallen in verband met de aangescherpte maatregelen rondom Corona.

Hieronder nog het bericht van de opening maar vanavond zijn de maatregelen voor corona weer snel veranderd.

Wanneer het weer mogelijk is, wordt er gekeken naar een nieuwe datum. Vereniging Wilbertoord houdt u op de hoogte.

 


Openbare boekenkast aan de Willibrordusstraat 4 te Wilbertoord en ook in gemeenschapshuis de Wilg.

Vanaf medio april heeft Tiny van Lith naar aanleiding van het uitbreken van het coronavirus een kleine boekenkast op haar inrit. De inwoners kunnen haar inrit oplopen en zien daar een kastje staan met boeken en puzzels die je zo mag lenen. Iedereen mag hier gebruik van maken en er worden zelfs nieuwe boeken in de kast gezet door de inwoners. Het is niet bedoeling dat we bij Tiny door de poort binnen lopen. We denken ook aan de anderhalve meter afstand houden.

Wat betreft de openbare boekenkast in de Wilg : het gemeenschapshuis de Wilg is nu waarschijnlijk heel beperkt open. De boekenkast kan bezocht worden tijdens uren dat de Wilg open is. Voorzichtigheidshalve is het beter om eerst telefonisch de beheerder van de Wilg, telefoon 478758, te bellen of het mogelijk is om boeken uit te komen zoeken in de boekenkast van de Wilg. Wel blijft de gezondheids-check voor toegang aan de Wilg van kracht.

Daarom houden we de boekenkast bij Tiny aan de Willibrordusstraat voorlopig nog open. Hier kunt elke dag terecht. Inmiddels is de voorraad boeken opnieuw aangevuld met boeken uit de boekenkast van de Wilg. De werkgroep is van mening dat dit een mooie oplossing is voor de inwoners. Heb je vragen dan mag je altijd contact opnemen met de werkgroep.

Wij wensen iedereen een goede gezondheid, blijf voorzichtig en veel leesplezier : In een hoekje met een boekje.
Werkgroep openbare boekenkast Tiny, Riek, Margareth en Helma.

Opening kunstwerk aan de Marter in Wilbertoord geannuleerd zie boven

Zoals u in het Willy’s Venster van oktober heeft kunnen lezen is een enthousiaste werkgroep, met daarin een afvaardiging van Vereniging Wilbertoord en buurtbewoners van de Marter, afgelopen periode actief geweest om een kunstwerk aan de Marter te kunnen realiseren. Het begon allemaal met het aanvragen van subsidie om het te kunnen realiseren. Met een welkome bijdrage van gemeente Mill en St. Hubert én de provincie kunnen de ideeën daadwerkelijk worden gerealiseerd. Ook zijn er twee enthousiaste timmerlieden uit ons dorp aan de slag gegaan voor het vervaardigen van een prachtige bank die we bij het kunstwerk plaatsen om zo ook ontmoeten aan de Marter mogelijk te maken.

We willen, met  inachtneming van de RIVM-maatregelen, met een aangepast programma het kunstwerk onthullen op zondag 22 november 2020. Helaas kunnen we dit, gezien het maximaal aantal toegestane personen, maar met een beperkte hoeveelheid aanwezigen invulling geven. Genodigden ontvangen hierover nog persoonlijk bericht. Dit betekent niet dat u als dorpsgenoot er niet van kunt gaan genieten. Loop na 22 november gerust eens langs om te kijken wat u ervan vindt. Wij stellen het op prijs als u ons uw mening laat weten via ons mailadres: verenigingwilbertoord@gmail.com .

Wij zouden het waarderen wanneer aanwonenden op 22 november de vlag uithangen om er een feestelijk geheel van te maken. Ook vragen wij hen om vanaf vrijdag 20 november (18:00 uur) de auto niet op het terrein bij de wadi te parkeren, zodat we de voorbereidende werkzaamheden met zo min mogelijk hindernissen kunnen uitvoeren. Vindt u het leuk om te helpen op de dagen voor de opening? Alle hulp is welkom. Wij horen dit dan graag vooraf van u.

Wensboom Mill-Sint Hubert-Wilbertoord-Langenboom

De boom

Op dit moment zijn er meerdere alternatieven om 4 mooie bomen te bemachtigen. We zijn daar nog mee bezig. De geplande hoogte van de boom is ongeveer 8 meter. Onderaan zal hij ongeveer 5m breed zijn. Hij wordt geplaatst in een metalen voet, die met betonplaten verstevigd wordt. De boom wordt geplaatst op 12 december 2020 in alle 4 de dorpen en blijft staan tot 6 januari 2021.

De lampjes

Voor de lampjes hebben we een besluit genomen om prikkabel te huren. We merken dat het kopen en huren van lampjes zeer kostbaar is en omdat we deze bomen eenmalig gaan neerzetten, willen we voor huren gaan. En dan is prikkabel in onze ogen de beste optie. We hebben een snoer in gedachten met zo’n 400 lampjes per boom. Deze worden gehangen in de boom door de technische commissie op 12 december.

De schijfjes

We maken wens-schijfjes die in de boom gehangen gaan worden. We zijn nog in gesprek over hoe we dat precies gaan doen. Wat bekend is:
– de basisschoolklassen maken een slinger van schijfjes, elk kind krijgt kosteloos een schijfje. Medewerking van basisscholen daarop is al toegezegd. Deze worden op 12 december in de boom gehangen
– we hebben als doel dat zo veel mogelijk mensen meedoen aan het plaatsen/hangen van een wens. Daarbij willen we enerzijds dat het zeer laagdrempelig is, maar aan de andere kant zou een gratis optie ervoor kunnen zorgen dat het baldadigheid in de hand speelt. Een optie is om het te verbinden aan een goed doel (dus schijfjes zijn te koop en de opbrengst daarvan gaat naar een goed doel).

Promotie

We gaan via diverse kanalen de promotie voor dit initiatief laten verlopen, zodat iedereen in onze dorpen er deelgenoot van kan zijn. Dit zal zowel online als offline plaatsvinden.

Versiering/aankleding

Uiteraard ligt de doelstelling om meer te doen/bereiken dan alleen de boom, lampjes en schijfjes. We hebben al veel goede ideeën mogen ontvangen, en aan sommige wordt al heel concreet gewerkt (wandeltocht bijvoorbeeld). Al die goede ideeën zijn welkom.

Contactgegevens van de projectgroep en diverse commissies
We zijn trots dat we al een groep van zo’n 40-50 mensen hebben die meedenken/meewerken in ons plan. Geweldig! Onderstaande lijst laat een paar namen zien waarmee je direct de juiste verantwoordelijke kan vinden mocht je iets willen vragen of bij willen dragen…

• Aanspreekpunt Sint Hubert – Rik vd Wiel
• Aanspreekpunt Wilbertoord – Marco Teunissen
• Aanspreekpunt Mill – Marius van Kuppeveld
• Aanspreekpunt Langenboom – Karlijn Kuipers
• Versiering en aankleding – Danielle Kremers
• Scholen coördinator/initiatief wandelingen – Jim Broeren
• Algemene zaken/technische commissie – Bart van Hees

 

Al deze mensen zijn ook te bereiken via info@wensboommill.nl. We zorgen dan voor de juiste contactgegevens.

 


Algemene ledenvergadering

Jaarlijks bent u het van ons gewend: de algemene ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord. Hét moment voor ons om u bij te praten over alles waarmee we als bestuur mee bezig zijn en voor u een moment ook vragen aan ons bestuur te stellen. Tevens leggen we dan ook de financiële verantwoording af aan onze leden. Door alle beperkingen met betrekking tot het corona-virus, hebben we de vergadering in april van dit jaar helaas uit moeten stellen. We hebben toen besloten na de vakantie te kijken of de vergadering toch door kan gaan.

Op dit moment is het virus nog steeds actief in onze directe omgeving met alle maatregelen en beperkingen die ons worden voorgelegd door de overheid. Dit heeft ons tijdens de bestuursvergadering van 23 september 2020 doen besluiten dit jaar géén algemene ledenvergadering te houden. Enerzijds betreuren wij dit besluit te moeten nemen. Anderzijds vinden wij het onder de huidige omstandigheden niet verantwoord de vergadering door te laten gaan.
Het financieel verslag over 2019 is gereed en gecontroleerd door leden van de kascommissie. Leden van Vereniging Wilbertoord die het financieel verslag over 2019 willen inzien, geven wij hier graag de gelegenheid voor. Heeft u vragen over het financieel verslag of wilt u het verslag inzien, dan kunt u contact opnemen met Marius Selten (penningmeester).

We hopen dat 2021 een beter vooruitzicht biedt voor het organiseren van de algemene ledenvergadering waarin we u weer volledig kunnen bijpraten. De spreker die we voor april afgelopen jaar hadden gereserveerd, heeft aangegeven graag weer aan te sluiten. Wij zien uit naar de volgende algemene ledenvergadering. We hopen u dan weer in goede gezondheid te mogen begroeten. Wij gaan komende periode door met alle activiteiten die op de agenda staan. Voor zover mogelijk houden we u op de hoogte over onze activiteiten. Wilbertoord zorg(t) voor elkaar!

Onthulling kunstwerk

N.a.v. het 75 jarig jubileum van Vereniging Wilbertoord, is het idee geboren om een blijvende herinnering voor ons dorp te realiseren. Want wat is er nu leuker dan samen je dorp nog mooier te maken?
In samenwerking met enkele enthousiaste (buurt)bewoners hebben er al veel voorbereidingen plaats gevonden het afgelopen jaar. Het is in het kader van de coronamaatregelen nog even spannend of we het dit jaar nog kunnen onthullen, maar dit zou wel onze wens zijn. Alvast een tipje van de sluier… het kunstwerk zal komen te staan in de wadi aan de Marter. Nieuwsgierig geworden? Houd het Willy`s Venster en of wilbertoordonline.nl in de gaten voor de datum van deze onthulling!

 


Bestuurssamenstelling

Zoals u mogelijk heeft gezien, is de bestuurssamenstelling van Vereniging Wilbertoord tot op heden ongewijzigd. Het was de bedoeling dat tijdens de algemene ledenvergadering van 6 april 2020 Moniek Bens na 10 jaar zitting te hebben gehad in het bestuur afscheid zou nemen en dat Marjon Geene en Giel Bongers voorgesteld zouden worden om zitting in het bestuur te nemen. Echter door de perikelen rondom het coronavirus is de algemene ledenvergadering niet doorgaan. Moniek heeft aangegeven tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering in het bestuur te blijven waarbij we hebben afgesproken dat zij geen ‘grote’ projecten meer oppakt. Wij waarderen het dat ze, ondanks haar besluit om te stoppen, deze rol voorlopig invulling blijft geven.
Marjon en Giel draaien sinds enkele maanden met ons mee en zijn inmiddels bij veel zaken betrokken waarmee we bezig zijn. Dit betekent dat u hen regelmatig vanuit Vereniging Wilbertoord tegen kunt komen. We vinden het fijn dat zij inmiddels een aantal taken hebben opgepakt, ondanks dat ze nog niet ‘ officieel’ gekozen zijn. Voor ons bestuur zijn zij een welkome aanvulling en hopelijk kunnen ze tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog worden gekozen.

75 jaar jubileum

 

 

 

Graag willen we iedereen via deze weg bedanken voor de felicitaties voor ons jubileum, geweldig om te zien dat verschillende leden de moeite hadden genomen om de vlag uit te hangen die dag.

Hopelijk staan de ‘vergeet me nietjes’ binnenkort in volle bloei en kunnen jullie er tijdens de zomervakantie lekker van genieten.

 

 

 


Nieuws maand juni

Op 19 juni 2020 is het 75 jaar geleden dat Vereniging Wilbertoord is opgericht. Helaas kan dit niet worden gevierd met een feestweekend in verband met het corona-virus. Dit feest houdt u nog wel van ons tegoed!

Echter……. Wist U Dat:

• Vereniging Wilbertoord in 1945 is gestart met 5 bestuursleden:
   o Koos Linders (voorzitter)
   o Martien Vloet (secretaris)
   o Martien van Daal (penningmeester)
   o Jan van Grinsven (bestuurslid)
   o Arnold van den Bungelaar (bestuurslid)

 • er in 75 jaar totaal 41 bestuursleden zijn geweest met een gemiddelde zittingsperiode van 11 jaar;
 • Bert Couwenberg het langs zittende bestuurslid is geweest;
 • Vereniging Wilbertoord eerst R.K. Vereniging Peeldorp Wilbertoord Mill heette;
 • het oranje comité al lange tijd een onmisbare groep vrijwilligers is die onder de vlag van Vereniging Wilbertoord werkt en jaarlijks Koningsdag en het
  Sinterklaasfeest organiseert;
 • Peter van Wijchen het 300ste lid werd;
 • Frank Jilesen de 1000ste inwoner van ons dorp was;
 • Vereniging Wilbertoord een koninklijke goedkeuring heeft;
 • de kleuterschool in 1958 is gebouwd;
 • de kermis in 1959 is begonnen;
 • de huidige kerk in 1966 is gebouwd en is geopend door mgr. Bluyssen
 • Gemeenschapshuis De Wilg in 1979 is gebouwd;
 • in 1985 bij ons 40-jarig jubileum een kunstwerk gemaakt door Kees Bastiaans is onthuld;
 • in 1986 na moeizame onderhandelingen alsnog een Centraal Antenne Systeem in ons dorp is aangelegd;
 • ….en in 2021 Wilbertoord wordt voorzien van Glasvezel;
 • in 1991 het voetpad in het dorp is aangelegd;
 • de Turfsteker bij ons 50-jarig jubileum is geschonken door de gemeente;
 • er twee liederen over ons dorp zijn;
 • de rotonde van de Volkelseweg richting Mill in 2004 is geopend en fietsers veiliger kunnen oversteken;
 • er aansluitend ook vanuit beide kanten van het dorp fietspaden zijn aangelegd;
 • er sinds 1995 een bedrijventerrein is in ons dorp;
 • in 2000 de Jeu de Boules-baan is aangelegd;
 • in 2001 de sfeerverlichting met de letter W voor het eerst is opgehangen;
 • een afvaardiging van Vereniging Wilbertoord en het Oranje comité bij het huwelijksfeest van Willem Alexander en Maxima in de Arena aanwezig is geweest;
 • in 2008 een eerste openbare AED bij d’n Turf wordt geplaatst en Wilbertoord inmiddels een uitgebreid AED-netwerk heeft met totaal 6 openbare AED’s en
  vele vrijwilligers die deze kunnen bedienen;
 • in 2009 door vele vrijwilligers de multifunctionele kiosk op het plein is gebouwd;
 • in 2010 het fietscrossbaantje is aangelegd vanuit de jeugdgemeenteraad en deze nog volop wordt gebruikt;
 • wij in 2010 hebben deelgenomen aan de Brabantse Dorpenderby….en deze hebben gewonnen met de Evenementenwagen en deze nog steeds volop wordt
  gebruikt binnen en buiten ons dorp;
 • wij met het gewonnen bedrag van € 25.000 uit de Brabantse Dorpenderby een eigen Wilbertoordse Dorpsderby hebben gehouden waar vele nieuwe initiatieven
  uit zijn ontstaan;
 • wij ruim 30 verenigingen hebben in ons dorp;
 • wij nog elk jaar het telefoonboekje maken voor alle leden;
 • er afgelopen jaren weer volop gebouwd wordt aan Moerboom III en er nog voldoende bouwkavels beschikbaar zijn;
 • in 2014 de dorpsvisie ‘Wilbertoord Vooruit’ is opgesteld en aan de gemeenteraad is aangeboden;
 • en er aansluitend vele mooie projecten zijn gerealiseerd:
    o Woningbouw Moerboom III (2016)
    o Telefoonmast (2017)
    o Struinpad (inmiddels ook 2.0)
 • er vanuit de dorpsvisie nog steeds Werkgroepen actief zijn: onder andere ‘Zorg en Welzijn’ en hulpdienst ‘Handen in één’;
 • in De Wilg een boekenkast is waar u kosteloos boeken kunt lenen.

 

En….. Wist U Dat:

 • wij nog steeds met erg veel plezier en enthousiasme de werkzaamheden voor Vereniging Wilbertoord invulling geven;
 • wij daarbij niet zonder alle vrijwilligers uit ons dorp kunnen;
 • wij het erg fijn vinden dat Helma Kuppen-Schimmel sinds lange tijd de Wist U Datjes in het Willy’s Venster verzorgt en zij ook hieraan haar bijdrage weer heeft geleverd;
 • wij iedereen hartelijk bedanken en u daarom op 19 juni 2020 een kleine attentie van ons ontvangt;
 • wij het mooi zouden vinden als iedereen op 19 juni 2020 de vlag buiten hangt in verband met ons 75 jarig jubileum;

 

Wij tot slot hopen dat iedereen in deze bijzondere periode gezond blijft en dat we samen volgend jaar het jubileumfeest alsnog kunnen vieren.


Nieuws maand mei

Nieuwe telefoonboekjes

Een poosje geleden heeft u het nieuwe telefoonboekje voor 2020 van ons ontvangen. Helaas stonden hier enkele foute weergaves in vermeld. Dit hebben we hersteld en het boekje in een nieuw (jubileum) jasje gegoten. Dit boekje heeft u als het goed is onlangs ontvangen. Het oude boekje kunt u weggooien. Excuses voor het ongemak.

Struinpad 2.0

Het struinpad langs de Verbindingsweg wordt al enkele jaren succesvol gebruikt. In de eerste plaats ontstaan om een veilige verbinding met het bos te hebben. Daarnaast geeft het de ervaring dat je dichter bij het bos woont omdat je direct het groen in loopt.
Van nature wandelt de mens liever een ronde dan twee keer dezelfde route te moeten nemen. Dit bracht ons op het idee om een tweede struinpad te realiseren. Om een struinpad te maken is er, zoals de naam al doet vermoeden, in principe weinig nodig. Maar met wat strategisch geplaatste inrichtingselementen kan het gebruik gestuurd worden zoals gewenst is.

De locatie die voor dit zogenaamde struinpad 2.0 voor de hand lag was het bosperceel dat tussen het vliegveldje en camping Boszicht ligt. Dit bos is in het verleden verkaveld en aan verschillende mensen verkocht door een projectontwikkelaar. Ondertussen ligt er de bestemming ‘Natuur Netwerk Nederland’ overheen waardoor de kans dat deze kavels ooit ontwikkeld gaan worden erg klein is. Centraal loopt een pad tussen de kavels door waar ondertussen al een mooi struinpad ontstaan is. Het laatste stukje tegen de dorpsrand is een slingerpad tussen de bomen. Voor het laatste stukje van dit slingerpad hebben wij onlangs een nieuwe route uitgezet zodat deze uitkomt in de bosrand aan het open veld ipv bij aanwonenden tegen het huis.

De dorpsrand rondom de wateropvang bij De Marter gaan we inrichten om het gewenste gebruik te sturen en iedereen onbewust de mooiste route te laten nemen. Iedereen veel wandelplezier!

 


Wist je Datjes

Vanwege het Corona virus, is niet altijd duidelijk of activiteiten wel of niet doorgaan.

Graag aan Helma Kuppen doorgeven, wanneer iets WEL doorgaat, zodat de ‘wist u datjes’ up to date blijft; helmakuppen@live.nl

 

 

 


Nieuws maand april 2020

Beste inwoners van Wilbertoord,

Het zijn rare tijden waarin we momenteel leven, met voor veel mensen onzekerheid over de gezondheid van buren, familie of vrienden. Tijden waarin we als klein dorp elkaar vast moeten houden en elkaar ondersteunen waar nodig. Ons dorp heeft zich altijd gekenmerkt dat we hier goed in zijn. We zullen met zijn allen meer binnen moeten blijven de komende tijd en sociale contacten vermijden. Blijf ook in deze tijd aandacht hebben voor elkaar en je naaste omgeving. Fysiek bezoek dienen we zoveel mogelijk te beperken maar natuurlijk kunnen we wel naar elkaar informeren door elkaar te bellen of via social media te benaderen. Houdt de richtlijnen van het RIVM, de GGD en het kabinet in je achterhoofd. Wij vertrouwen erop dat ons dorp elkaar helpt waar mogelijk en wensen al onze inwoners heel veel sterkte de komende tijd!

Met hartelijke groeten, Het bestuur Vereniging Wilbertoord

Jaarvergadering 6 april Afgelast.

In verband met het Coronavirus gaat onze jaarvergadering op 6 april niet door. We plannen een nieuwe datum zodra duidelijk is wanneer dit weer kan. De telefoonboekjes, de notulen en de uitnodiging bezorgen wij wel bij u.

JUBILEUMFEEST UITGESTELD

In verband met het coronavirus zijn we genoodzaakt de viering van ons jubileum met een jaar uit te stellen. We betreuren dat we dit besluit hebben moeten nemen.

Voor ons is het belangrijk dat we onze verenigingen en inwoners een onvergetelijk weekend kunnen bezorgen. Met de aangescherpte maatregelen en het onzekere verloop voor de tijd daarna kunnen wij dit niet garanderen.

Het feest in het weekend van 12-13-14 juni 2020 komt dus te vervallen. We houden jullie op de hoogte als een nieuwe datum is gepland voor 2021.

Houd het Willy’s Venster, Wilbertoordonline en Facebook in de gaten voor nieuwe informatie.

Namens Vereniging Wilbertoord, Internos en VIS

 

 


I.v.m. het Coronavirus gaat de jaarvergadering van Vereniging Wilbertoord  NIET door.


Nieuws maand maart 2020

Jaarvergadering

Onze jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op 6 april 2020 aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis De Wilg, noteer dit alvast in uw agenda! Inloop vanaf 19.45 uur.
Ook dit jaar hebben we weer een thema tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering. We hebben een gastspreker uitgenodigd om u over alle ins en outs over duurzaamheid bij te praten. Onder de aanwezigen verloten we een aantal leuke ‘duurzame” gadgets. Dus zorg dat u aanwezig bent! Het telefoonboekje en de stukken worden zoals gebruikelijk twee weken van te voren bij u bezorgd.

Jubileum

Dit jaar bestaat Vereniging Wilbertoord 75 jaar. We laten dit jubileum uiteraard niet zomaar voorbij gaan. In samenwerking met o.a. Internos en VIS die ook haar jubileum vieren, stellen we in het weekend van 12, 13 en 14 juni 2020 een mooi programma samen. Daarnaast zal de AKM, Oranje Comité en NIMO hun bijdrage leveren in het programma voor de jeugd. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. We streven ernaar om alle inwoners van Wilbertoord een mooi weekend te bezorgen. Dus reserveer alvast deze data in uw agenda want het beloofd een mooi weekend te worden!


Jaarlijks gesprek Bestuur Vereniging Wilbertoord en College Burgemeester en Wethouders gem. Mill en St.Hubert


18 Maart vindt het jaarlijkse gesprek met het College van B&W weer plaats. We bespreken dan de actuele onderwerpen die spelen in ons dorp en de samenwerking met de gemeente. Indien er onderwerpen zijn die u ons graag mee wil geven voor dit gesprek dan horen wij dit graag. U kunt dit voor 16 maart mailen naar verenigingwilbertoord@gmail.com. Ook kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden.


Aanvraag leefbaarheidsbijdrage vanaf 1 januari 2020 geopend!!

Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente inwoners ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in hun dorp. Inwoners weten vaak zelf het allerbeste wat er moet gebeuren voor de leefbaarheid in hun dorp en hebben daar vaak goede ideeën over. Met het leefbaarheidsbijdrage als extra ondersteuning kunnen deze goede ideeën een opstart krijgen. De bijdrage is bedoeld als steun in de rug; goede initiatieven moeten daarna zelf levensvatbaar zijn.
De samenleving zit in een overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Hierdoor verandert de rol van de gemeente naar een meer regisserende en faciliterende rol. Dit betekent dat de gemeente burgers en organisaties faciliteert om met elkaar een leefbare, prettige samenleving te realiseren. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Subsidie is één van de instrumenten om deze prettige samenleving met elkaar te realiseren. Als onderdeel van een nieuw subsidiestelsel heeft de gemeente Mill en Sint Hubert vanaf 2018 de leefbaarheidsbijdrage vastgesteld. Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente inwoners ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in hun dorp. Inwoners weten vaak zelf het allerbeste wat er moet gebeuren voor de leefbaarheid in hun dorp en hebben daar vaak goede ideeën over. Met het leefbaarheidsbudget als extra ondersteuning kunnen deze goede ideeën een opstart krijgen.

Het gaat hierbij om een bijdrage op het gebied van:
• Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert
• Een gezonde geest in een gezond lichaam
• Hoe mooi is onze gemeente
• We helpen elkaar

De aanvraag kun je indienen op de volgende link; https://www.gemeente-mill.nl/leefbaarheidsbijdrage


Nieuws maand januari 2020

Jaarvergadering maandag 6 april 2020

De algemene ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord zal plaats vinden op maandag 6 april 2020, aanvang 20.00 uur in de Wilg.
Leden reserveer deze datum alvast in uw agenda.


Wij wensen iedereen een gelukkig, mooi en gezond 2019!

Blijvende herinnering jubileum Vereniging Wilbertoord

Voor het jubileum van Vereniging Wilbertoord wat in het weekend van 12 juni 2020 zal plaatsvinden, willen we als bestuur een blijvende herinnering realiseren in de vorm van een kunstwerk. De Marter zou wat ons betreft een mooie locatie kunnen zijn daarom hebben we aanwonende van deze straat onlangs uitgenodigd om met ons mee te denken. Maar uiteraard is er ook ruimte in onze werkgroep voor inwoners die niet aan deze straat wonen en het leuk vinden een bijdrage te leveren.
Wie zou het leuk vinden om met ons mee te denken? Een eerste bijeenkomst willen wij organiseren op zaterdag 4 januari a.s. om 17.30 uur. Wil je graag een bijdrage leveren geef dit dan door via de app of neem dan contact op met een van de volgende bestuursleden, Moniek Bens via tel: 06-51222403 of met Marco Teunissen via tel: 0645617793

 
Melding wijzigingen Telefoon- en adressengids 2020 : tot uiterlijk 10 februari 2020.

Traditiegetrouw geeft Vereniging Wilbertoord jaarlijks een nieuw telefoon – en adressengids uit. Om een correct boekje samen te stellen, vragen wij u om uw gegevens in het boekje van het afgelopen jaar te controleren op juistheid. Indien uw gegevens niet kloppen of binnenkort zullen wijzigen, vragen wij u vriendelijk om dit door te geven. Staan bijvoorbeeld uw gegevens of telefoonnummer niet vermeld en u wilt dit nu wel , neem dan ook contact met ons op. Wij proberen het boekje zo goed mogelijk samen te stellen, maar gezien de vele wijzigingen in het afgelopen jaar , vragen wij u bij twijfel dit toch aan ons door te geven. De wijzigingen verwerken we in de nieuwe uitgave van 2020. U mag dit doorgeven via het mailadres van Vereniging Wilbertoord: verenigingwilbertoord@gmail.com tot uiterlijk 10 februari 2020. Na deze datum wordt het boekje gereed gemaakt voor de drukker.

 


Proost op een gezond en zorgeloos nieuw jaar
Vol geluk, gezelligheid en warme vriendschap met elkaar!!
Wij wensen iedereen een SUPER 2020!

Melding wijzigingen Telefoon- en adressengids 2020 : tot uiterlijk 10 februari 2020.

Traditiegetrouw geeft Vereniging Wilbertoord jaarlijks een nieuw telefoon – en adressengids uit. Om een correct boekje samen te stellen, vragen wij u om uw gegevens in het boekje van 2018 te controleren op juistheid. Indien uw gegevens niet kloppen of binnenkort zullen wijzigen, vragen wij u vriendelijk om dit door te geven. Staan bijvoorbeeld uw gegevens of telefoonnummer niet vermeld en u wilt dit nu wel , neem dan ook contact met ons op. Wij proberen het boekje zo goed mogelijk samen te stellen, maar gezien de vele wijzigingen in het afgelopen jaar , vragen wij u bij twijfel dit toch aan ons door te geven. De wijzigingen verwerken we in de nieuwe uitgave van 2020. U mag dit doorgeven via het mailadres van Vereniging Wilbertoord: verenigingwilbertoord@gmail.com tot uiterlijk 10 februari 2020. Na deze datum wordt het boekje gereed gemaakt voor de drukker. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Openbare boekenkast in De Wilg : In een hoekje met een boekje

Inmiddels bestaat de boekenkast, gevestigd in vergaderruimte no 3 van de Wilg, ruim drie en half jaar. Gelukkig wordt er gebruik gemaakt van de openbare boekenkast en kunnen we ook constateren dat de gebruikers de boeken netjes terugbrengen. Ook worden de uitleningen soms genoteerd in het notitieboek maar dit is niet verplicht. Als de uitleningen genoteerd worden, heeft de werkgroep inzicht welke categorieën worden geleend. Wel hopen we dat het aantal gebruikers toch nog zal toenemen, het lenen is gratis voor alle inwoners. Maandag 2 december is de werkgroep in de Wilg en het is bedoeling dat de romans vervangen worden, zodat u weer volop nieuwe keuze hebt. In de loop van dit jaar zijn reeds de oorlogsboeken, kinderboeken, thrillers, streekromans, grootletter boeken en waar gebeurde boeken vervangen. We kunnen het jaar afsluiten met mooi ingerichte boekenkasten in de Wilg. Wij wensen iedereen veel leesplezier, fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling met de beste wensen voor het nieuwe jaar 2020.
Werkgroep openbare boekenkast Wilg : Tiny, Riek, Margareth en Helma

 


Openbare boekenkast in De Wilg : In een hoekje met een boekje

Nu de klok weer is verzet en de avonden langer worden, hebben we misschien meer tijd om een boek lezen. In de Wilg in vergaderruimte 3 is een openbare boekenkast. Iedereen kan tijdens de openingsuren van de Wilg, behalve als de vergaderruimte verhuurd is, 1 of meerdere boeken lenen. Het lenen van de boeken is zoals reeds vele malen vermeld gratis. De voorraad in de boekenkast bestaat uit romans, thrillers, kinder- en tienerboeken, waar gebeurde boeken, oorlogsboeken, streekromans, grootletterboeken enz. De romans en thrillers staan op alfabetische volgorde naam schrijver/schrijfster. We hebben o.a. boeken van David Baldacci, Baantjer, Saskia Noort, Dan Brown, John Grisham, Virginia Andrews, Yvonne Keuls, Konsalik, Betty Mahmoody, Judith Krantz.

Vanaf de oprichting van de boekenkast is de werkgroep, waaronder Kitty van Rijswick-van Bommel, op de 1e maandag van de maand in de Wilg aanwezig om bijvoorbeeld de voorraad te verwisselen. Kitty heeft de boekenkast mee opgestart en in de loop van dit jaar heeft zij te kennen gegeven het werk voor de boekenkast te willen beëindigen Op 7 oktober j.l hebben we afscheid genomen van Kitty en bedankt voor haar fijne inzet gedurende ruim drie jaren. We zijn op zoek gegaan naar een opvolgster en we kunnen mededelen dat de werkgroep weer voltallig is met de komst van Margareth de Groot. De werkgroep vertrouwt erop dat vele inwoners gebruik ( gaan ) maken van de boekenkast en wensen iedereen veel leesplezier en we eindigen met onze slogan : In een hoekje met een boekje.
Kitty nogmaals hartelijk dank voor je inzet voor de boekenkast.
Werkgroep openbare boekenkast Wilg : Tiny, Riek, Margareth en Helma.

Automatische Incasso contributie

Het is u wellicht al opgevallen dat de contributie nog niet is afgeschreven voor het jaar 2019. In november zal de contributie worden afgeschreven.


Jaarlijks gesprek Bestuur Vereniging Wilbertoord en College Burgemeester en Wethouders gem. Mill en St.Hubert

Binnenkort vindt het jaarlijkse gesprek met het College van B&W weer plaats. We bespreken dan de actuele onderwerpen die spelen in ons dorp en de samenwerking met de gemeente. Indien er onderwerpen zijn die u ons graag mee wil geven voor dit gesprek dan horen wij dit graag. U kunt dit voor 19 november mailen naar verenigingwilbertoord@gmail.com. Ook kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden.

 


Bomen Wethouder Lindersstraat

Zoals eerder in het Willy’s Venster door ons aangegeven zal er in 2023 een totale reconstructie van de Wethouder Linderstraat plaats vinden. Tot die tijd worden de bomen aan de Wethouder Lindersstraat periodiek gecontroleerd door de gemeente. Bij de laatste controle is geconstateerd dat er bomen zijn die een slechte vitaliteit vertonen en dus gekapt dienen te worden. Tevens zijn er bomen bij die een hoge worteldruk hebben waardoor schade ontstaat. Ook zijn er bewoners die een klacht ingediend hebben dat de bomen hinder veroorzaken. Dit alles heeft geresulteerd dat er dit jaar (planning is eind oktober) circa 20 bomen worden gekapt. De bewoners die een klacht hebben ingediend hebben hiervan persoonlijk bericht ontvangen.

Zelfbeheer openbaar groen

Gemeente Mill en St.-Hubert stimuleert het zelfbeheer van openbaar groen. Het betreft hierbij openbaar groen binnen de bebouwde kom van het dorp en dat grenst aan woningen of in de directe nabijheid hiervan is gelegen. Bij overname van het beheer van openbaar groen kunnen onder andere bewoners en buurtverenigingen een zelfbeheerovereenkomst afsluiten met de gemeente waarbij een vergoeding voor de overname van het beheer wordt gegeven door de gemeente. Meer informatie over het zelfbeheer van openbaar groen is beschikbaar via de website van de gemeente. Wilt u openbaar groen in beheer overnemen van de gemeente, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de gemeente en vragen naar de heer Nico Heere.

JUBILEUM 75 jaar

Het jaar 2020 zal voor ons niet onopgemerkt voorbij gaan… Zowel Vereniging Wilbertoord als toneelvereniging Internos hebben dit jaar hun jubileum. Dit willen we in samenwerking met Internos en alle inwoners van Wilbertoord vieren!
Het beloofd een mooi weekend te worden voor jong en oud!

Reserveer daarom alvast in uw agenda de volgende data; 13 en 14 juni 2020.

Houdt het Willy`s Venster en Facebook in de gaten voor verdere informatie over dit weekend.

 


Het bestuur van Vereniging Wilbertoord wenst iedereen

een prettige en zonnige vakantie toe!!


Nieuws maand juni 2019

Terugkoppeling bijeenkomst 20 mei Wateroverlast

Op 20 mei jl. is input van bewoners uit Wilbertoord opgehaald in de gehouden informatieavond t.b.v. wateroverlast. De inloopavond is door een beperkt aantal inwoners bezocht en vond plaats in De Wilg. De opgehaalde input is basis geweest voor aanpassingen in de conceptrapportage voortkomend uit het onderzoek ‘wateroverlast’.
Mark Peters (specialist infrastructuur van de gemeente) wil op korte termijn weten of er nog vragen/opmerkingen/aanvullingen zijn op de rapportage. Mark gaat de maatregelen genoemd in de rapportage na eventuele aanpassing voorleggen aan het gemeentebestuur. Bij positieve besluitvorming worden de maatregelen uitgevoerd en vindt nader overleg met belanghebbenden hierover plaats. De rapportage is beschikbaar via de gemeentelijk website.
Mocht u interesse hebben in de rapportage en kunt u deze niet vinden op de gemeentelijke website, dan kunt u ons dit laten weten via mail: verenigingwilbertoord@gmail.com. Wij sturen deze dan alsnog aan u toe.

AED’s

Tijdens onze algemene ledenvergadering van 8 april 2019 is aan de leden gevraagd een bedrag vrij te maken voor het vervangen van twee AED’s binnen ons dorp. Met goedkeuring van onze leden hebben wij afgelopen periode deze AED’s vervangen. Het betreft de AED’s die beschikbaar zijn vanuit de locatie Verstegenweg 30 en Zonnedauwstraat 10. De nieuwe AED’s vallen binnen de huidige onderhoudsovereenkomst die ook geldt voor de overige AED’s die beschikbaar zijn gesteld door Vereniging Wilbertoord. Voor de twee ‘oude’ AED’s is een mooie invulling gevonden, deze zijn beschikbaar gesteld aan een Nederlandse arts die werkzaam is in Guinee-Bissau (West-Afrika). Dit wordt verder geregeld door Riet Selten (dank daarvoor!). Wij hopen dat de AED’s daar nog van toegevoegde waarde kunnen zijn.


Nieuws maand mei 2019

Ledenvergadering

Op 8 april 2019 vond in gemeenschapshuis ‘De Wilg’ de algemene ledenvergadering plaats van Vereniging Wilbertoord. De avond werd bezocht door circa 75 leden. Tijdens de ledenvergadering gaf majoor André Bongers een presentatie over het algehele gebeuren op vliegbasis Volkel. Hij ging daarbij onder andere in op de geschiedenis van de vliegbasis, welke squadrons er momenteel zijn gestationeerd en welke samenwerkingen er zijn met andere partijen (o.a. politie en traumaheli). Tot slot ging de majoor nog specifiek in op de komst van de JSF, of beter de F-35. Een zeer geavanceerd toestel dat meer op een complexe Ipad lijkt dan op een gevechtsvliegtuig. De piloot van het vliegtuig heeft bijvoorbeeld een helm op waarbij hij over 360 graden zicht heeft op alles. Het vliegtuig is voor de piloot bijvoorbeeld door het dragen van de helm niet zichtbaar (kosten helm: circa € 300.000).

Daarnaast is het vliegtuig uitgerust met allerlei sensoren om alles te kunnen waarnemen en registreren wat zich in de omgeving van het vliegtuig bevind. Een toestel van hoogwaardige kwaliteit en uitgerust met de modernste snufjes. De eerste toestellen van de F-35 komen in 2022 naar Volkel. Eerst worden er toestellen in Leeuwarden gestationeerd en zal er mogelijk wel al worden gevlogen op Volkel. Majoor Bongers gaf daarnaast aan dat er momenteel in de omgeving een geluidmeetnet wordt aangelegd. Op 16 locaties wordt meetapparatuur aangebracht om geluidmetingen uit te kunnen voeren.

Vanuit de vliegbasis is voor geïnteresseerden een digitale Nieuwsbrief beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via het mailadres: VKL.Vliegbasis.Volkel@mindef.nl. Ook is de vliegbasis te volgen via Twitter: @VlbVolkel. Tot slot gaf majoor Bongers nog aan dat op 14 en 15 juni 2019 de luchtmacht dagen weer plaatsvinden in Volkel waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd. Ze hopen daar een exemplaar van de F-35 te kunnen laten zien aan bezoekers. De presentatie boeide de aanwezige leden zeer waarbij er ook diverse vragen vanuit de zaal werden gesteld. Heeft u interesse in de presentatie die op de avond is gegeven dan kunt u zich hiervoor bij ons melden via ons algemene mailadres. We kunnen deze dan via de mail toesturen in PDF.

Tijdens de algemene ledenvergadering vond, naast alle gebruikelijke te behandelen zaken, de herverkiezing van twee bestuursleden plaats. Zowel Moniek Bens – Van Berlicum als Marco Teunissen zijn met meerderheid van stemmen herkozen voor een periode van vier jaar. We gaan als bestuur de komende periode ongewijzigd verder met onze activiteiten waarbij de rolverdeling ongewijzigd blijft (rolverdeling bestuur is terug te lezen op de website van WilbertoordOnline.nl).

Wij kijken als bestuur terug op een geslaagde algemene jaarvergadering. Ook voor komende jaar hopen we weer een onderwerp te kunnen brengen wat onze leden boeit. Heeft u een leuk idee of onderwerp, meldt dit ons. Wij staan altijd open voor uw ideeën. De volgende algemene ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord is op 6 april 2020. Hopelijk tot dan!

Onderzoek wateroverlast gemeente Mill en Sint Hubert

Het klimaat verandert. Dit zorgt voor een warmer, maar natter weerbeeld in Nederland. Die verandering gaat gepaard met langere perioden van droogte en een toename van het aantal ‘extreme buien’. Deze extreme buien nemen zowel in aantal als in intensiteit toe. Ze kunnen voor grote problemen gaan zorgen in de stedelijke omgeving. Water kan hierdoor terecht komen op plekken waar dat niet gewenst is, zoals in huizen en kelders.
Droogte wordt ook een steeds groter probleem. Dat is vooral na de zomer van 2018 een groot onderwerp. De warme zomer van 2018 heeft een grote impact op de bodem gehad. De lagere grondwaterstand en lage waterstand in beken, zorgen voor een droge ondergrond.
De gemeente Mill en Sint Hubert wil onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om het risico op wateroverlast en verdroging te verkleinen.

Bij de gemeente Mill en Sint Hubert zijn al enkele locaties bekend waar wateroverlast voorkomt.
Daar is al onderzocht wat de oorzaak van de overlast is en welke maatregelen genomen kunnen worden. Op de website www.gemeente-mill.nl/tegengaan-wateroverlast is het resultaat van dit onderzoek in te zien. In dit onderzoek worden maatregelen bepaald die de kans op wateroverlast aanzienlijk verkleinen. Maar die ook verdroging kunnen tegengaan. De te nemen maatregelen vormen overigens geen garantie dat er geen overlast en schade meer kan optreden. Het kan nog altijd voorkomen dat het zo hard regent dat de oplossing niet (volledig) het gewenste effect heeft. Zeker gezien de klimaatveranderingen moet hier rekening mee gehouden worden. En op enkele locaties zijn er geen of zeer beperkte oplossingen mogelijk.

Waarschijnlijk zijn de in het onderzoek beschreven locaties niet volledig. Graag horen wij van de inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert of er nog meer locaties zijn waar wateroverlast optreedt. Zo kunnen deze locaties in het onderzoek en bij de te nemen maatregelen meegenomen worden.

Informatieavonden

We willen alle inwoners goed informeren. Ook willen we dat iedereen ruim de gelegenheid krijgt om vragen te stellen of om overlastlocaties en voorgestelde oplossingen met ons te delen. Vanwege de samenloop van de jaarvergadering van de dorpsraad Wilbertoord en de inloopbijeenkomst in Sint Hubert wordt er een aanvullende inloopavond in Wilbertoord gehouden.

Voor wie: Inwoners uit Wilbertoord
Wanneer: Maandag 20 mei 2019
Tijdstip: 19:00 tot 21:00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis ‘de Wilg’

Doorgeven overlast / afspraak maken / vragen

Het doorgeven van overlastlocaties kan ook per e-mail. Zou u daarbij de volgende gegevens willen vermelden (indien bekend):
– Datum en tijdstip van de overlast?
– Locatie van de overlast?
– Omschrijving van de overlast?
– Mogelijke oorzaak van de overlast?
– Idee voor oplossing?

Informatie

Wilt u een afspraak maken of heeft u nog andere vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Mark Peters (mark.peters@cgm.nl) of Gijs Silvertant (gijs.silvertant@cgm.nl). Telefoon: 0485-396600.

 


Nieuws maand april 2019

Bezoek vanuit Vliegbasis Volkel

Tijdens de algemene ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord op 8 april 2019 in ‘De Wilg’ komt majoor André Bongers van Vliegbasis Volkel alles vertellen over ontwikkelingen vanuit de vliegbasis. Tevens zal hij een toelichting geven over de F-35 (JSF) die in de toekomst in Volkel wordt gebruikt en welke veranderingen dit met zich meebrengt.

Bent u lid van Vereniging Wilbertoord en wilt u meer weten over de JSF en andere ontwikkelingen op
Vliegbasis Volkel, dan bent u van harte welkom. Wij hopen veel leden te mogen verwelkomen.
Bent u nog geen lid van Vereniging Wilbertoord? U bent van harte welkom en kunt bij aanvang van de bijeenkomst lid worden. U kunt de vergadering dan alsnog bijwonen en ontvangt direct het nieuwe telefoonboekje.

Onderzoek wateroverlast gemeente Mill en Sint Hubert

Het klimaat verandert. Dit zorgt voor een warmer, maar natter weerbeeld in Nederland. Die verandering gaat gepaard met langere perioden van droogte en een toename van het aantal ‘extreme buien’. Deze extreme buien nemen zowel in aantal als in intensiteit toe. Ze kunnen voor grote problemen gaan zorgen in de stedelijke omgeving. Water kan hierdoor terecht komen op plekken waar dat niet gewenst is, zoals in huizen en kelders.
Droogte wordt ook een steeds groter probleem. Dat is vooral na de zomer van 2018 een groot onderwerp. De warme zomer van 2018 heeft een grote impact op de bodem gehad. De lagere grondwaterstand en lage waterstand in beken, zorgen voor een droge ondergrond.

De gemeente Mill en Sint Hubert wil onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om het risico op wateroverlast en verdroging te verkleinen.
Bij de gemeente Mill en Sint Hubert zijn al enkele locaties bekend waar wateroverlast voorkomt.
Daar is al onderzocht wat de oorzaak van de overlast is en welke maatregelen genomen kunnen worden. Op de website www.gemeente-mill.nl/tegengaan-wateroverlast is het resultaat van dit onderzoek in te zien. In dit onderzoek worden maatregelen bepaald die de kans op wateroverlast aanzienlijk verkleinen. Maar die ook verdroging kunnen tegengaan. De te nemen maatregelen vormen overigens geen garantie dat er geen overlast en schade meer kan optreden. Het kan nog altijd voorkomen dat het zo hard regent dat de oplossing niet (volledig) het gewenste effect heeft. Zeker gezien de klimaatveranderingen moet hier rekening mee gehouden worden. En op enkele locaties zijn er geen of zeer beperkte oplossingen mogelijk.

Waarschijnlijk zijn de in het onderzoek beschreven locaties niet volledig. Graag horen wij van de inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert of er nog meer locaties zijn waar wateroverlast optreedt. Zo kunnen deze locaties in het onderzoek en bij de te nemen maatregelen meegenomen worden.
Informatieavonden
We willen alle inwoners goed informeren. Ook willen we dat iedereen ruim de gelegenheid krijgt om vragen te stellen of om overlastlocaties en voorgestelde oplossingen met ons te delen. Vanwege de samenloop van de jaarvergadering van de dorpsraad Wilbertoord en de inloopbijeenkomst in Sint Hubert wordt er een aanvullende inloopavond in Wilbertoord gehouden.

Voor wie: Inwoners uit Wilbertoord
Wanneer: Maandag 20 mei 2019
Tijdstip: 19:00 tot 21:00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis ‘de Wilg’

Doorgeven overlast / afspraak maken / vragen
Het doorgeven van overlastlocaties kan ook per e-mail. Zou u daarbij de volgende gegevens willen vermelden (indien bekend):

– Datum en tijdstip van de overlast?
– Locatie van de overlast?
– Omschrijving van de overlast?
– Mogelijke oorzaak van de overlast?
– Idee voor oplossing?

Informatie

Wilt u een afspraak maken of heeft u nog andere vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Mark Peters (mark.peters@cgm.nl) of Gijs Silvertant (gijs.silvertant@cgm.nl). Telefoon: 0485-396600.


Nieuws maand maart 2019

Bezoek vanuit Vliegbasis Volkel

Tijdens de algemene ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord op 8 april 2019 in ‘De Wilg’ komt majoor André Bongers van Vliegbasis Volkel alles vertellen over ontwikkelingen vanuit de vliegbasis. Tevens zal hij een toelichting geven over de F-35 (JSF) die in de toekomst in Volkel wordt gebruikt en welke veranderingen dit met zich meebrengt. Bent u lid van Vereniging Wilbertoord en wilt u meer weten over de JSF en andere ontwikkelingen op Vliegbasis Volkel, dan bent u van harte welkom. Wij hopen veel leden te mogen verwelkomen.
Bent u nog geen lid van Vereniging Wilbertoord? U bent van harte welkom en kunt bij aanvang van de bijeenkomst lid worden. U kunt de vergadering dan alsnog bijwonen en ontvangt direct het nieuwe telefoonboekje.

Laatste nieuws over de biogas in de Princepeel.

Op dit moment lopen enkele nieuwe aanvragen wat betreft wijzigingen die we willen doorvoeren aan de Volkelseweg 57 in de Princepeel.
Onlangs is er bij diverse mensen in de omgeving een pamflet afgegeven over een van deze aanvragen. Hierin stond dat er een uitbreiding zou plaats vinden, maar dat is echter niet het geval. In het verleden waren we dat wel van plan maar intussen zijn bij ons de toekomstplannen bij gesteld en hebben we besloten de input van de installatie niet te vergroten maar de installatie te optimaliseren. Dit houdt onder andere in dat we het bassin en sleufsilo willen afdekken, tevens de vergunde loods willen realiseren, biofilters plaatsen en een droger willen installeren.
De opzet is het bedrijf te optimaliseren in combinatie om de overlast te minimaliseren.

Zijn er vragen of opmerkingen dan horen wij die graag.
Je kunt ons altijd bereiken door te bellen of mailen.

Pieter Smits
06 10 14 24 04
pieter@princepeel.nl

Teun Smits
06 53 33 96 03
teun@princepeel.nl


Onderzoek woonwensen: laat uw wensen weten en vul de vragenlijst in

De gemeente Mill en Sint Hubert doet mee aan een regionaal woonwensenonderzoek onder de inwoners. Bent u tevreden over uw huidige woning? Of denkt u er misschien over om te verhuizen? Waar en hoe zou u dan willen wonen? De gemeente gebruikt dit onderzoek om te bepalen of het woonbeleid moet worden aangepast.

Waar kan ik de vragenlijst vinden

Op basis van een steekproef wordt een deel van de inwoners aangeschreven. Hoort u bij deze steekproef, dan ontving u in de week van 8 februari 2019 een brief met een link naar de vragenlijst.

Geen uitnodiging ontvangen, toch meedoen

Als u geen brief heeft ontvangen en u wilt de vragenlijst wel invullen dan is deze te vinden op www.companen.nl. Deze open link, waarmee u aan het woonwensenonderzoek kunt deelnemen, is beschikbaar tot en met vrijdag 22 maart 2019.

Invullen postcode

Deelname aan het woonwensenonderzoek geschiedt anoniem. Echter, een belangrijk deel van het woonwensenonderzoek is gericht op het (toekomstig) wonen in de kernen (stad, dorp, wijk of buurt). Om uit de resultaten van het onderzoek ook op kernniveau uitspraken te kunnen doen, is het belangrijk dat inzicht bestaat in de herkomst van de respondenten. Bij het doorlopen van de vragenlijst via de open link wordt op enig moment dan ook om de postcode gevraagd. Het is van groot belang dat deze postcode correct wordt ingegeven. Dit is namelijk het enige middel om respondenten (voor het overige dus geheel anoniem) te kunnen herleiden naar de verschillende kernen.

Wie kan meedoen aan het onderzoek

Alle volwassen inwoners kunnen mee doen met het onderzoek. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen.

Uitkomst onderzoek

Onderzoeksbureau Companen uit Arnhem voert dit onderzoek uit. De uitkomsten van het onderzoek staan in de zomer van 2019 op deze website.

Informatie

Heeft u vragen over het onderzoek neem dan contact op met bureau Companen. Voor vragen van algemene aard kunt u contact opnemen met de heer M. Roefs, Werkorganisatie CGM, telefoon 0485–460300.


Nieuws maand februari 2019

Melding wijzigingen Telefoon- en adressengids 2019 : tot uiterlijk 5 februari 2019.

Traditiegetrouw geeft Vereniging Wilbertoord jaarlijks een nieuw telefoon – en adressengids uit. Om een correct boekje samen te stellen, vragen wij u om uw gegevens in het boekje van 2018 te controleren op juistheid. Indien uw gegevens niet kloppen of binnenkort zullen wijzigen, vragen wij u vriendelijk om dit door te geven. Staan bijvoorbeeld uw gegevens of telefoonnummer niet vermeld en u wilt dit nu wel , neem dan ook contact met ons op. Wij proberen het boekje zo goed mogelijk samen te stellen, maar gezien de vele wijzigingen in het afgelopen jaar , vragen wij u bij twijfel dit toch aan ons door te geven. De wijzigingen verwerken we in de nieuwe uitgave van 2019. U mag dit doorgeven via het mailadres van Vereniging Wilbertoord: verenigingwilbertoord@gmail.com tot uiterlijk 5 februari 2019. Na deze datum wordt het boekje gereed gemaakt voor de drukker. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Jaarvergadering maandag 8 april 2019

De algemene ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord zal plaats vinden op maandag 8 april 2019, aanvang 20.00 uur in de Wilg.
Leden reserveer deze datum alvast in uw agenda.

 

 

Leefbaarheidsbudget

Leefbaarheidsbijdrage aanvragen?
Als onderdeel van het nieuwe subsidiestelsel van de gemeente is de Leefbaarheidsbijdrage vastgesteld. Uw aanvraag voor de Leefbaarheidsbijdrage 2019 kunt u doen in de periode 1 januari tot 1 maart 2019
Waarom is er een leefbaarheidsbijdrage?

Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente inwoners ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in o.a. Wilbertoord. Inwoners weten vaak zelf het beste wat er moet gebeuren om de leefbaarheid te vergroten en hebben daar vaak goede ideeën over. Met de leefbaarheidsbijdrage als extra ondersteuning kunnen deze goede ideeën een opstart krijgen. Het is bedoeld als kick starter, als steun in de rug. Goede initiatieven moeten daarna zelf levensvatbaar zijn.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente met elkaar maatschappelijke doelen bereiken. De mogelijkheden voor een aanvraag zijn heel breed maar moeten in ieder geval passen binnen één van de onderstaande thema’s:

 • Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert.
 • Een gezonde geest in een gezond lichaam.
 • Hoe mooi is onze gemeente.
 • Wij helpen elkaar.

Hebt u een goed idee voor de leefbaarheid in Wilbertoord en wilt u een aanvraag doen in het kader van de Leefbaarheidsbijdrage? U kunt u aanvraag indienen via: https://secure.cgm.nl/leefbaarheid.


Nieuws maand januari

Wij wensen iedereen een gelukkig,

mooi en gezond 2019!

 


Nieuws maand december

 

 

Proost op een gezond en zorgeloos nieuw jaar
Vol geluk, gezelligheid en warme vriendschap met elkaar!!
Wij wensen iedereen een SUPER 2019!

 

 

Jaarvergadering maandag 8 april 2018

De algemene ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord zal plaats vinden op maandag 8 april 2019, aanvang 20.00 uur in de Wilg.
Leden reserveer deze datum alvast in uw agenda.

 

Bestuursvergaderingen

    Vergadering                     Datum/tijd

 • Bestuursvergadering   Woe 16 januari 19:30
 • Bestuursvergadering   Woe 20 februari 19:30
 • Bestuursvergadering   Woe 20 maart 19:30
 • Jaarvergadering           Ma 8 april 20:00
 • Bestuursvergadering   Woe 17 april 19:30
 • Bestuursvergadering   Woe 22 mei 19:30
 • Bestuursvergadering   Woe 19 juni 19:30
 • Bestuursvergadering   Ma 9 september 19:30
 • Bestuursvergadering   Woe 16 oktober 19:30
 • Bestuursvergadering   Woe 20 november 19:30
 • Bestuursvergadering   Woe 11 december 19:30

 

Melding wijzigingen Telefoon- en adressengids 2019 : tot uiterlijk 1 februari 2019.

Traditiegetrouw geeft Vereniging Wilbertoord jaarlijks een nieuw telefoon – en adressengids uit. Om een correct boekje samen te stellen, vragen wij u om uw gegevens in het boekje van 2018 te controleren op juistheid. Indien uw gegevens niet kloppen of binnenkort zullen wijzigen, vragen wij u vriendelijk om dit door te geven. Staan bijvoorbeeld uw gegevens of telefoonnummer niet vermeld en u wilt dit nu wel , neem dan ook contact met ons op. Wij proberen het boekje zo goed mogelijk samen te stellen, maar gezien de vele wijzigingen in het afgelopen jaar , vragen wij u bij twijfel dit toch aan ons door te geven. De wijzigingen verwerken we in de nieuwe uitgave van 2019. U mag dit doorgeven via het mailadres van Vereniging Wilbertoord: verenigingwilbertoord@gmail.com tot uiterlijk 1 februari 2019. Na deze datum wordt het boekje gereed gemaakt voor de drukker. Hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Drempel Domeinenstraat/Spoorstraat

Op de splitsing Domeinenstraat/Spoorstraat in Mill ligt een drempel die voor veel mensen een lastig te nemen obstakel in de afslag naar de Spoorstraat vormt. Gemeente Mill heeft enige tijd geleden al gegeven dat de kruising heringericht gaat worden. In het onlangs gehouden gesprek met het college, heeft wethouder Van den Boogaart de toezegging gedaan dat uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019 de splitsing is aangepast door de aannemer. De splitsing wordt in zijn geheel verhoogd waarbij verkeer vanuit alle wegen recht de aangebrachte verhoging benaderd. Hopelijk vormt de splitsing voor gebruikers geen obstakel meer en kan de weg veilig worden gevolgd. 

 

Bladeren

De tijd dat de bladeren van de bomen vallen is nagenoeg weer voorbij. De gemeente heeft voor het verzamelen van het blad, verdeeld over de Wethouder Lindersstraat, enkele bladmanden geplaatst. Het ingezamelde blad wordt door de gemeente afgevoerd naar een tuinder binnen de gemeente die het voor zijn bedrijf kan gebruiken. Naast de bladmanden heeft de gemeente een afspraak met een bedrijf, dat op de grond gelegen blad kan inzamelen met een zuigmachine. Via sociale media maakt de gemeente kenbaar wanneer de zuigmachine in ons dorp blad komt opzuigen. Als bekend is wanneer deze machine aanwezig is, kunnen inwoners blad vanuit hun perceel naar de rand van de openbare weg blazen/brengen zodat de zuigmachine deze kan opzuigen. De gemeente is hierbij echter afhankelijk van de planning van de aannemer die deze werkzaamheden uitvoert. Houdt rondom het vallen van de bladen daarom de website van de gemeente en inmill.nl in de gaten. Hierop wordt informatie gegeven hierover.


Nieuws maand november

Automatische Incasso contributie

Het is u wellicht al opgevallen dat de contributie nog niet is afgeschreven voor het jaar 2018. In november zal de contributie worden afgeschreven.

 

 

Een welkomstpakket voor Wilbertoord ontwikkelen, lijkt je dat leuk?

Vereniging Wilbertoord bezoekt alle nieuwe bewoners in ons dorp. Tijdens dit bezoek vertellen we (nieuwe) inwoners hoe het wonen in Wilbertoord is en wat Vereniging Wilbertoord doet. We willen voor nieuwe bewoners een welkomstpakket ontwikkelen wat we hen kunnen aanbieden. Doe je een communicatieve opleiding (en zou dit een leuke opdracht kunnen zijn)? Heb je een communicatieve opleiding gedaan? Ben je werkzaam op dit gebied? Of vind je het gewoon leuk om samen met ons dit welkomstpakket te ontwikkelen op vrijwillige basis, meld je dan aan via verenigingwilbertoord@gmail.com of neem contact op met Moniek Bens op tel: 0485-455616.

 

 

Jaarlijks gesprek Bestuur Vereniging Wilbertoord en College Burgemeester en Wethouders gem. Mill en St.Hubert

Binnenkort vindt het jaarlijkse gesprek met het College van B&W weer plaats. We bespreken dan de actuele onderwerpen die spelen in ons dorp en de samenwerking met de gemeente. Ook zal voorafgaand een gesprek plaatsvinden met verschillende raadsleden. Indien er onderwerpen zijn die u ons graag mee wil geven voor dit gesprek dan horen wij dit graag. U kunt dit voor 13 november mailen naar verenigingwilbertoord@gmail.com. Ook kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden.

 


Nieuws maand oktober

Mooiland

Op 13 September jl. hebben we met een afvaardiging van het bestuur van Vereniging Wilbertoord, een gesprek gehad met Hilly van Nispen, de wijkconsulent van woningcorporatie Mooiland werkzaam in het gebied in de gemeente Mill en St.Hubert.

Het was een zeer prettig en open gesprek waarin we o.a. de woningtoewijzing in Wilbertoord hebben besproken. Het is ons duidelijk geworden dat de corporatie voornamelijk toewijst op basis van de meettijd die iemand heeft, hier dienen zij zich ook aan te houden.

Verder hebben zij zich door de woningwet te houden aan de strengere inkomenseisen die worden gesteld bij de toewijzing. Om ervoor te zorgen dat nieuwe huurders weten waar ze komen wonen en om te kijken of er extra aandacht nodig is op een bepaald adres hebben we afgesproken dat er voortaan vooraf een intake wordt gedaan. Zo heeft de corporatie meer zicht op wie er komt wonen en kunnen ze waar nodig een extra huisbezoek doen nadat iemand een tijdje in de woning woont.
Naast dat we een aantal signalen besproken hebben die we van inwoners kregen, hebben we afgesproken dat we waar nodig in contact blijven met elkaar.

Luiercontainer

Wijziging locatie luiercontainer Wilbertoord
Aan de Wethouder Lindersstraat 81a in Wilbertoord, bij voormalig Peutelspeelzaal ’t Prilleke, stond een luiercontainer. Deze luiercontainer staat voortaan bij Gymzaal D`n Turf aan de Wethouder Lindersstraat 75 in Wilbertoord. Deze luiercontainer staat naast het gebouw en is altijd bereikbaar.

Aanbieden

In de luiercontainer mogen luiers, billendoekjes en incontinentiemateriaal aangeboden worden. Gebruik hiervoor de gratis speciale luierzakken. Maandverband, papier, verpakkingsmateriaal en plastic mogen NIET in de luierzak.
Locaties luiercontainers en uitgiftepunten gratis luierzakken
Kijk voor alle locaties van luiercontainers en voor de uitgiftepunten van de gratis luierzaken op de website van Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel onder het kopje Afvalsoorten – Luiers.

Voor meer informatie


Nieuws maand augustus/september

Verenigingen- en buurtschappen vergadering

Het is alweer bijna 2 jaar geleden dat we een vereniging- en buurtschappen vergadering hebben georganiseerd.
Tijdens deze vergadering is afgesproken, dat bij voldoende nieuwe agendapunten vanuit jullie, we dit jaar de vergadering door laten gaan, eventueel op maandagavond 5 november 2018 in gemeenschapshuis ‘de Wilg’.
Wanneer jullie vereniging of buurtschap nog gesprekspunten hebben, die op deze avond aan bod moeten komen, stuur ze dan voor 5 september naar verenigingwilbertoord@gmail.com
Bij voldoende gesprekspunten, zal de vergadering gewoon doorgaan!

 

Leefbaarheidsbudget

Leefbaarheidsbijdrage aanvragen?
Als onderdeel van het nieuwe subsidiestelsel van de gemeente is de Leefbaarheidsbijdrage vastgesteld. Deze bijdrage kunt u aanvragen tot 1 november 2018.

Waarom is er een leefbaarheidsbijdrage?

Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente inwoners ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in o.a. Wilbertoord. Inwoners weten vaak zelf het beste wat er moet gebeuren om de leefbaarheid te vergroten en hebben daar vaak goede ideeën over. Met de leefbaarheidsbijdrage als extra ondersteuning kunnen deze goede ideeën een opstart krijgen. Het is bedoeld als kick starter, als steun in de rug. Goede initiatieven moeten daarna zelf levensvatbaar zijn.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente met elkaar maatschappelijke doelen bereiken. De mogelijkheden voor een aanvraag zijn heel breed maar moeten in ieder geval passen binnen één van de onderstaande thema’s:

 • Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert.
 • Een gezonde geest in een gezond lichaam.
 • Hoe mooi is onze gemeente.
 • Wij helpen elkaar.

Succes

Begin dit jaar konden aanvragen worden ingediend voor initiatieven in 2018. Hier is veel gebruik van gemaakt, ook vanuit Wilbertoord. In 2018 zijn totaal 16 aanvragen gehonoreerd.

2de tranche 2018

Gezien het succes van de eerste periode en het feit dat er nog budget over is, maakt een tweede aanvraagperiode voor de Leefbaarheidsbijdrage mogelijk. Initiatiefnemers kunnen een nieuwe aanvraag doen in de periode 1 augustus tot 1 november 2018.

Hebt u een goed idee voor de leefbaarheid in Wilbertoord en wilt u een aanvraag doen in het kader van de Leefbaarheidsbijdrage? U kunt u aanvraag indienen via: https://secure.cgm.nl/leefbaarheid.

Let op!

Heeft u in de eerste tranche ook een aanvraag ingediend en is deze gehonoreerd? Kijk in dat geval goed naar het toegekende bedrag. Per jaar kan een aanvrager namelijk maximaal € 5.000,- ontvangen.


Nieuws maand juni

Openbare boekenkast in De Wilg.
Iedereen kan in de Wilg terecht voor het gratis lenen van boeken. De boekenkast bestaat nu ruim 2 jaar en we hopen dat de inwoners gebruik blijven maken van de boekenkast. Dit is ook voor de werkgroep een beloning voor hun inzet en wij doen dit graag voor u. De werkgroep houdt zich o.a. bezig met het verwisselen van de voorraad boeken. In januari van dit jaar hebben we de romans, in februari de thrillers, in april de streekromans vervangen door een nieuwe voorraad. Op de laatste bijeenkomst, 7 mei, hebben we de kinderboeken (vanaf 0 tot 12 jaar ) verwisseld. Met andere woorden volop mogelijkheden om een boek of meerdere boeken uit te zoeken.

De romans en thrillers staan op alfabetische volgorde naam schrijver. Verder staan er in de kast tienerboeken, oorlogsboeken, waar gebeurde boeken en groot-letterboeken. Met de vakantie in zicht is er nu nog volop gelegenheid om gratis boeken te lenen want De Wilg is tijdens de zomervakantie gesloten van 14 juli tot en met 8 augustus, met uitzondering van het bloedprikken op donderdagochtend. Tijdens de zomermaanden zal de Wilg minder open zijn, dus haal tijdig uw boeken. U mag ook bellen naar de Wilg voor de openingsuren. Wij wensen jullie allen veel leesplezier en een fijne vakantie toe en eindigen met onze slogan : In een hoekje met een boekje.

Werkgroep openbare boekenkast : Tiny, Kitty, Riek en Helma.

Geluid telefoonmast
Sinds de telefoonmast in Wilbertoord inwerking was, kwam er een sterk zoemend geluid uit de kast van KPN, wat mogelijk overlast heeft veroorzaakt bij omwonende. Er is contact geweest met KPN, er is een monteur gekomen die het probleem heeft opgelost.

Infodoeken
Bij de binnenkomst in Wilbertoord vanuit de Noordstraat en de Van Ophovenlaan staan frames waarin doeken kunnen worden bevestigd. Deze frames kunnen door verenigingen in ons dorp worden gebruikt om informatie te verschaffen over bijvoorbeeld een evenement of activiteit dat plaatsvindt. Inmiddels hebben een aantal verenigingen de weg gevonden om hier gebruik van te maken. In elk frame kunnen twee doeken worden geplaatst van verschillende afmeting. Het grote doek heeft een afmeting van 1,80*1,50 m (b*h) en het kleine doek een afmeting van 1,80*0,50 m (b*h). Doeken dienen aan de rand te zijn voorzien van gaten omdat de doeken worden bevestigd met elastieken.

Wilt u gebruik maken van één of beide frames dan dient u hiervoor zelf het doek aan te leveren. Wij nemen de doeken af van Drukwerkdeal (zie website: drukwerkdeal.nl). Wij hangen het doek op in de frames en zorgt dat het na de vooraf afgesproken termijn weer wordt verwijderd. Mocht er geen doek door verenigingen worden geplaatst, dan zorgen wij dat er altijd doeken met (actuele) algemene informatie hangen. Wilt u hiervan gebruik maken zoek dan contact via ons algemene mailadres: verenigingwilbertoord@gmail.com.

AVG
Op 25 mei 2018 is de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden. Deze nieuwe wet ziet toe op de privacy van persoonlijke gegevens die bedrijven en verenigingen ter beschikking hebben. Vereniging Wilbertoord beschikt over persoonlijke gegevens (o.a. NAW-gegevens) van haar leden. Hiervoor zijn wij een privacy statement aan het uitwerken dat binnenkort via de website van Wilbertoordonline.nl kenbaar wordt gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat onze leden weten wat wij met hun gegevens doen en dat wij niet zonder toestemming gegevens verstrekken aan derden als daarom wordt gevraagd. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit privacy statement dan kunt u hiervoor via ons algemene mailadres contact opnemen.

Afvalinzameling
Op het St-Josephplein in ons dorp staan voorzieningen voor het inzamelen van glas en gebruikte kleding. Sinds kort is daar de luiercontainer aan toegevoegd die voorheen bij ’t Prilleke stond. Na verplaatsing van de luiercontainer naar de huidige plaats, zijn vragen vanuit de omgeving gekomen of deze container naar een andere plek kan worden verplaatst. Hiervan is door de omgeving en door ons melding bij de gemeente gemaakt. Na overleg met de betreffende aanwonende van het plein zijn wij in gesprek gegaan met de gemeente. Op 30 mei 2018 heeft een gesprek plaatsgevonden met de verantwoordelijk wethouder en de ambtenaar die over het afvalbeleid gaat. Het gesprek richtte zich op een oplossing voor de korte termijn (tijdelijk andere locatie voor de luiercontainer) en de lange termijn (duurzame invulling afvalinzameling in ons dorp waarbij alle voorzieningen op één plek liggen).

De gemeente heeft toegezegd dat zij in overleg willen meewerken aan het creëren van een oplossing op korte en lange termijn. Met de gemeente is afgesproken dat wij op korte termijn gaan kijken op welke plaats de luiercontainer voorlopig kan worden geplaatst, waarbij de overlast naar de omgeving nihil is. Hiervoor zijn een aantal opties in ons dorp mogelijk die wij met de omgeving waar de container mogelijk kan staan en de gemeente willen bespreken. We hopen dat we daarmee op korte termijn een oplossing kunnen creëren. Voor de lange termijn willen we kijken waar en op welke wijze een praktische invulling kan komen voor de inzameling van glas, gebruikte kleding en luiers. Wij willen dit in een groter geheel zien zodat in samenspraak met het dorp en de gemeente een zorgvuldige afweging kan plaatsvinden voor een oplossing op lange termijn.


Nieuws van de maand mei

Bestuur

Reglementair aftredend en niet herkiesbaar was Helma Kuppen-Schimmel. Het bestuur heeft afgelopen periode gekeken naar nieuwe bestuursleden maar nog geen invulling kunnen vinden hiervoor. De wens is om met zes personen een bestuur te vormen, echter de statuten laten toe dat dit ook met vijf kan worden ingevuld. Dit betekent dat het bestuur komende jaar uit vijf personen blijft bestaan. Wij bedanken u voor het vertrouwen!

 • Voorzitter: Hans van Reijmersdal
 • Penningmeester: Marius Selten
 • Secretaris: Wendy Meulepas
 • Bestuurslid: Marco Teunissen
 • Bestuurslid: Moniek Bens- van Berlicum

Nieuwe Oranje Comité

 • Mark van den Bungelaar
 • Harm Aben
 • Marco Rutten
 • Carin Selten
 • Hilke van Broek (contactpersoon oranjecomitewilbertoord@outlook.com)

Evenementenwagen

Een feestje met je buurtschap of vereniging in Wilbertoord?
Maak dan gratis gebruik van de evenementenwagen in Wilbertoord. Onlangs is deze weer prachtig opgeknapt en klaar voor gebruik. Deze wagen biedt de mogelijkheid voor het uitdelen van etens- en drinkenswaren en zelfs een sanitaire voorziening!
Interesse of wil je de wagen huren? Ga dan naar wilbertoordonline.nl/ned/evenementenwagen


Afscheid Helma Kuppen – Schimmel

Op 9 april 2018 vond de jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord plaats. Tijdens deze ledenvergadering werd onder andere afscheid genomen van Helma Kuppen – Schimmel als bestuurslid. Over een onafgebroken periode van 29 jaar is Helma bestuurslid geweest van Vereniging Wilbertoord. Gedurende deze bestuursperiode heeft Helma verschillende rollen binnen het bestuur gehad en is zij betrokken geweest bij vele initiatieven (o.a. realisatie sporthal, fietspad, dorpenderby, boekenkast, vrijwilliger Zorg en Welzijn, convenant Dorps- en wijkraden, opschoondag).

Wij zijn Helma zeer dankbaar voor alle werkzaamheden die zij voor het dorp heeft uitgevoerd de afgelopen jaren. Helma was altijd betrokken, behulpzaam, zorgzaam voor anderen en bij voorkeur op de achtergrond aanwezig. “Gaan jullie maar met de gemeente en andere organisaties praten en met je hoofd in de krant en laat mij maar lekker op de achtergrond mijn taken uitvoeren”, gaf ze regelmatig aan.

Dit typeert haar als persoon: bescheiden en een echte doener. Wij gaan Helma’s inbreng en aanwezigheid zeker missen. Wij zijn echter ook blij dat ze een aantal werkzaamheden wil blijven voortzetten. Dit betreft het bezoeken van nieuwe bewoners in ons dorp en het actueel houden van de Wist u datjes.

Voor al haar werkzaamheden en de vrijwillige inzet voor de gemeenschap is tijdens de vergadering het voorstel gedaan Helma te benoemen tot ERE-LID van Vereniging Wilbertoord. De vergadering stemde hiermee unaniem in, en beloonde haar met een staande ovatie. Een gebaar en een titel die ze verdient vond het bestuur.

Wij feliciteren Helma nogmaals met haar benoeming tot ERE-LID en wensen haar samen met haar man Piet nog vele fijne jaren in ons dorp in goede gezondheid. Helma: bedankt voor alles, je bent een kanjer!


Nieuws april

Ledenvergadering maandag 9 april 2018

De algemene ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord vindt plaats op 9 april 2018, aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis ‘De Wilg’. Naast de gebruikelijk te bespreken onderdelen geeft de werkgroep ‘Bomen Wethouder Lindersstraat’ een toelichting op waar zij afgelopen maanden mee bezig zijn geweest en schetsen zij een beeld van de scenario’s die zijn ontworpen.

Nieuwsgierig? Reserveer de datum dan alvast in uw agenda. We zien u graag op deze avond!

Ijsbaan

Tijdens een korte periode van vorst hebben de ijsmeesters eind februari geprobeerd een ijsbaan op het plein te realiseren. Helaas werkte de zon, waar we meestal veel plezier aan beleven, dit keer niet mee. Teveel zonuren in combinatie met zwart asfalt en te weinig vorst overdag leverde geen ijsvorming voor een goede ijsbaan. Wij waarderen het dat de ijsmeesters er alles aan hebben gedaan om een ijsbaan te maken en danken iedereen die een bijdrage daaraan heeft geleverd. Hopelijk krijgen we volgend jaar meer dagen en nachten waarbij het flink door blijft vriezen zodat er weer een keer een ijsbaan op het plein kan worden gerealiseerd.


Nieuws Maart

Ledenvergadering maandag 9 april 2018

De algemene ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord vindt plaats op 9 april 2018, aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis ‘De Wilg’. Naast de gebruikelijk te bespreken onderdelen geeft de werkgroep ‘Bomen Wethouder Lindersstraat’ een toelichting op waar zij afgelopen maanden mee bezig zijn geweest en schetsen zij een beeld van de scenario’s die zijn ontworpen.

Nieuwsgierig? Reserveer de datum dan alvast in uw agenda. We zien u graag op deze avond!

Plaatsing telefoonmast voltooid!

Na een periode van ruim twee jaar is het eindelijk zover: de telefoonmast is geplaatst. We hopen dat hiermee in ieder geval de mensen die van het KPN-netwerk gebruik maken hierdoor zijn geholpen. Daarnaast hopen we dat meerdere providers hun zendapparatuur nu gaan plaatsen zodat iedereen er profijt van kan hebben.

Diverse media (Omroep Brabant, Omroep Max, LOM en de Gelderlander) waren bij de plaatsing aanwezig en hebben er in hun programma’s aandacht aan besteed. We hopen door deze aandacht andere kleine kernen met vergelijkbare problematiek aan te sporen het er niet bij te laten zitten.

Daarnaast is Wilbertoord wederom op de kaart gezet. We zijn trotst op de projecten die we samen met vele vrijwilligers uit ons dorp hebben gerealiseerd. Zo ook voor dit project. Dank aan iedereen die, op welke manier dan ook, een bijdrage hieraan heeft geleverd


Nieuws februari 2018

Jaarvergadering maandag 09 april 2018

De algemene ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord zal plaats vinden op maandag 09 april 2018, aanvang 20.00 uur in de Wilg. Leden reserveer deze datum alvast in uw agenda.

Bestuursvergaderingen 2018

Bestuursvergadering Woe 17 januari  19:30
Bestuursvergadering Woe 21 februari 19:30
Bestuursvergadering Ma 19 maart 19:30
Jaarvergadering Ma Ma 9 april 20:00
Bestuursvergadering Woe 18 april 19:30
Bestuursvergadering Woe 23 mei 19:30
Bestuursvergadering Woe 20 juni 19:30
Bestuursvergadering Woe 12 september 19:30
Bestuursvergadering Ma 15 oktober 19:30
Bestuursvergadering Woe 21 november 19:30
Bestuursvergadering Woe 12 december 19:30

Optioneel 5 november verenigingen en buurtschappen avond.

Openbare boekenkast in de Wilg.

De boekenkast bestaat bijna 2 jaar en we hopen dat de boekenkast aan de verwachtingen van de lezers voldoet. Op 8 januari hebben we de voorraad romans vernieuwd, dus weer volop keuze. Op maandagmiddag 5 februari gaan we de voorraad thrillers vervangen door een nieuwe lichting. Hebt u vragen over de boekenkast , dan mag u gerust binnenlopen op 5 februari. De boekenkast is gevestigd in vergaderruimte 3 van de Wilg.
De romans en thrillers staan op alfabetische volgorde naam schrijver / schrijfster .

Verder staan er in de kast ook nog kinder- en tienerboeken, oorlogsboeken, waar gebeurde boeken, streekromans en groot letterboeken. Het lenen van boeken is gratis, je bepaalt zelf het aantal leenboeken en de datum van inleveren. U mag melding maken in het notitieboek welk boek(en) u geleend hebt, doch dit is niet verplicht. We hopen dat nog meer mensen de moeite nemen om een boek of boeken te lenen uit onze boekenkast , want we zijn in bezit van mooie, moderne boeken. De boekenkast is geopend tijdens de openingsuren van de Wilg, behalve als vergaderruimte 3 verhuurd is.

U mag ook bellen naar de Wilg voor de openingstijden van de boekenkast. We wensen een ieder veel leesplezier.

Werkgroep openbare boekenkast : Tiny, Kitty, Riek en Helma namens Vereniging Wilbertoord.


Proost op een gezond en zorgeloos nieuw jaar
Vol geluk, gezelligheid en warme vriendschap met elkaar!!
Wij wensen iedereen een SUPER 2018!

Jaarvergadering maandag 9 april 2018

De algemene ledenvergadering van Vereniging Wilbertoord zal plaats vinden op maandag 9 april 2018, aanvang 20.00 uur in de Wilg.
Leden reserveer deze datum alvast in uw agenda.

Telefoonmast

Het plaatsen van de telefoonmast in Wilbertoord loopt lichte vertraging op. KPN heeft te maken met langere wachttijden van apparatuur. Daarnaast heeft de netwerkbeheerder tot medio februari 2018 tijd nodig om een voeding aan te leggen. Alle overige voorzieningen zoals de fundering en het hekwerk zijn inmiddels aangebracht. Volgens planning wordt de mast nu op 20 februari 2018 geplaatst door de aannemer. In die week worden de antennewerkzaamheden verder uitgevoerd, waarna op 27 februari 2018 de aardingsinstallatie wordt aangebracht. De mast is vanaf dat moment in werking zodat de bereikbaarheid in ons dorp is verbeterd.

 

Melding wijzigingen Telefoon- en adressengids 2018 : tot uiterlijk 1 februari 2018.

Traditiegetrouw geeft Vereniging Wilbertoord jaarlijks een nieuw telefoon – en adressengids uit. Om een correct boekje samen te stellen, vragen wij u om uw gegevens in het boekje van 2017 te controleren op juistheid. Indien uw gegevens niet kloppen of binnenkort zullen wijzigen, vragen wij u vriendelijk om dit door te geven. Staan bijvoorbeeld uw gegevens of telefoonnummer niet vermeld en u wilt dit nu wel , neem dan ook contact met ons op.

Wij proberen het boekje zo goed mogelijk samen te stellen, maar gezien de vele wijzigingen in het afgelopen jaar , vragen wij u bij twijfel dit toch aan ons door te geven. De wijzigingen verwerken we in de nieuwe uitgave van 2018. U mag dit doorgeven aan Helma Kuppen telefoon 478705 of via het mailadres van Vereniging Wilbertoord: verenigingwilbertoord@gmail.com tot uiterlijk 1 februari 2018.

Na deze datum wordt het boekje gereed gemaakt voor de drukker. Hartelijk dank voor uw medewerking.


Werkgroep bomen Wethouder Lindersstraat

In dorpsvisie ‘Wilbertoord Vooruit’ staat dat groot onderhoud aan de bomen van de Wethouder Lindersstraat noodzakelijk is maar dat het het karakteristieke aanzicht behouden dient te blijven. Dit is een interessante opgave.
In mei van dit jaar is de werkgroep “bomen Wethouder Lindersstraat” gestart met deze opgave. De werkgroep bestaat uit Toine Willems, Giel Bongers, Willy van de Heuvel, Kees Lucassen, Martien van Berlicum, Jan van Berlicum en Marius Selten.

Afgelopen periode is de werkgroep meerdere keren bij elkaar geweest, waarbij gestart is met het uitwerkten van een plan van aanpak en planning. Tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep is onder andere gediscussieerd over de mogelijkheden. Tevens heeft de werkgroep rondwandelingen door de Wethouder Linderstraat gemaakt om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie. Door de werkgroep zijn inmiddels een aantal scenario’s uitgewerkt op welke wijze de bomen in de wethouder Lindersstraat op termijn te vervangen. De gemeente heeft ondertussen een onderzoeksrapport door een extern bureau laten opstellen waarbij elke boom is onderzocht op conditie en levensverwachting. In het rapport is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

 • Groot onderhoud noodzakelijk
 • Dorpslaan in stand houden
 • Aanpak wortelopdruk voetpad/wegdek
 • Herbeplanting

Enkele weken geleden zijn de door de werkgroep uitgewerkte scenario’s met de gemeente besproken. Het is nog wachten op een reactie vanuit de gemeente. Zodra er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden, informeren we alle dorpsbewoners en gaat de werkgroep inwoners betrekken en om reactie vragen. Uiteindelijk zal er een scenario worden gekozen wat uitvoerbaar is met draagvlak vanuit het dorp. In overleg met de gemeente zal dit uiteindelijk vormgegeven gaan worden.

Convenant Dorps- en wijkraden

Op dinsdag 21 november 2017 hebben alle dorps- en wijkraden binnen onze gemeente het convenant ‘ wijk- en dorpsraden gemeente Mill en Sint Hubert’ ondertekend. Het convenant is afgelopen jaar door de wijk- en dorpsraden binnen onze gemeente in samenwerking met de gemeente opgesteld en uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld. De ondertekening door alle voorzitters van de wijk- en dorpsraden en wethouder Erik van Daal vond plaats in gemeenschapshuis de Wilg. In het convenant zijn een aantal doelen en afspraken vastgelegd; communicatie bevorderen tussen burgers en de gemeente, leefbaarheid in wijken en dorpen in stand houden, bevorderen en verbeteren en zorgen dat bewoners actief betrokken blijven bij elkaar en meedenken over hun wijk of dorp. Daarnaast staat de functie van de wijk- en dorpsraden beschreven. Zo hebben zij een klankbordfunctie en een activiteitenfunctie. Tot slot staat omschreven op welke wijze de samenwerking met de gemeente invulling wordt gegeven. Alle wijk- en dorpsraden ontvangen jaarlijks een financiële vergoeding om invulling te kunnen geven aan deze afspraken. Het convenant wordt elke 4 jaar geëvalueerd op functioneren. Dit convenant is een uniek iets in onze omgeving. Wilt u meer weten over de inhoud van dit convenant, dan is het altijd mogelijk dit in te zien.

Openbare Boekenkast in de Wilg.

Iedereen kan terecht in de Wilg voor het gratis lenen van boeken. In juli is de voorraad verwisseld van de volgende categorieën boeken : Romans, thrillers, streekromans, oorlog, kinder- en tienerboeken. In september nieuwe voorraad groot letterboeken en in november de boeken “Waar gebeurd“ verwisseld. Dus er zijn weer volop nieuwe boeken om op te halen, thuis te lezen en weer terug te brengen.
Het dorp Langenboom heeft al geruime tijd een boekenkast in hun gemeenschapshuis en afgelopen zondag 26 november waren we aanwezig bij de opening van een openbare boekenkast in gemeenschapshuis De Jachthoorn in St. Hubert. Bij de opening van de boekenkast in St. Hubert ontvingen we een boekenlegger met daarop de volgende tekst : Boeken van mensen, voor mensen. Verzameld met elkaar, voor elkaar. Kom kijken, zoek en leen. Lezen maakt wijs.

Deze tekst is ook van toepassing voor Wilbertoord, op dezelfde manier is de boekenkast in Wilbertoord ontstaan en reeds anderhalf jaar geopend ( gevestigd in vergaderruimte 3 , bij binnenkomst in de Wilg rechtsaf ). Vrije inloop tijdens de openingstijden van de Wilg en op het blauwe bordje kunt u zien of de boekenkast open is . Een boekenkast in het gemeenschapshuis is ook ter bevordering van de leefbaarheid . Wij wensen iedereen veel leesplezier en eindigen met onze slogan : “In een hoekje met een boekje “.
Hebt u nog vragen en/ of ideeën laat het ons weten.
Werkgroep Boekenkast : Tiny van Lith, Kitty van Rijswick , Riek Hermens en Helma Kuppen namens Vereniging Wilbertoord.

Landelijke Opschoondag in Wilbertoord : Wie doet er mee en wil dit coördineren?

In 2018 wordt de landelijke opschoondag gehouden op zaterdag 24 maart.
Vereniging Wilbertoord heeft gedurende 10 jaar de landelijke opschoondag gecoördineerd en is na de deelname in 2017 hiermee gestopt. We hebben op de Jaarvergadering en via het Willy’s Venster aangegeven dat we hopen dat dit wordt voortgezet door de buurtschappen en zij hun eigen buurt willen schoonmaken. Vereniging Wilbertoord heeft de mailadressen van de buurtschappen aan ODBN ( Omgevings Dienst Noord Brabant ) verstrekt en het ODBN benadert t.z.t. de buurtschappen voor deelname.

Na de aanmelding komt de ODBN in de week van de Landelijke Opschoondag de benodigde materialen ( veiligheidshesjes, knijpers, handschoenen en afvalzakken ) op het opgegeven adres afleveren en daar weer ophalen. Dan nemen ze ook het opgehaalde zwerfafval mee. Instructies staan duidelijk in de bevestigingsmail die de deelnemers krijgen nadat ze zich hebben aangemeld. Misschien dat de vrijwilligers van dit jaar (en voorgaande jaren) hun buurt kunnen stimuleren voor deelname. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan een buurtschap een vergoeding ontvangen van de ODBN.

In principe maakt iedere buurtschap zijn eigen buurt schoon. Natuurlijk kunnen 2 buurtschappen onderling afspreken wie in 2018 beide buurten schoonmaakt en wie in 2019. Dan is er nog de vraag : Welke buurtschap/ vereniging wil het coördineren overnemen. Wilt u hierover informatie dan kunt u terecht bij Helma Kuppen van Vereniging Wilbertoord. We hopen dat Wilbertoord blijft deelnemen aan de Landelijke Opschoondag, samen houden we de straten schoon.


Telefoonmast NIEUWS!

We zijn erg blij te kunnen melden dat de telefoonmast er definitief gaat komen. De vergunning is rond en binnenkort starten de werkzaamheden op de locatie bij het parkeerterrein van de Willy’s.

Volgens planning start binnenkort de aannemer Johe B.V. uit Gemert, met de voorbereidende werkzaamheden en zal op 19 december de mast overeind worden gezet. Het terrein zal deze weken in overleg met de Willy’s worden vrijgehouden. Een lang gekoesterde wens van veel dorpsbewoners zal hiermee in vervulling gaan!

De provider KPN zal in de weken daaropvolgend de voorzieningen gaan plaatsen. Streefdatum is om op 1 januari 2018, met een werkend mobiel netwerk, het nieuwe jaar in te kunnen luiden.

Een uniek participatieproject waarbij we de samenwerking met Johe B.V. , KPN, enkele actieve dorpsbewoners en de gemeente als zeer prettig hebben ervaren. Bedankt allen!

 

 

 

 


Dispensers hondenpoepzakje

Zijn ze u ook opgevallen! Bij het struinpad bij de ingang (parkeerterrein De Willy’s) en aan het einde van het struinpad nabij de bosrand zijn twee nieuwe dispensers met zakjes voor het opruimen van hondenpoep opgehangen.

Het struinpad is in december van 2016 geopend waarna het volop in gebruik is genomen. De reacties over het pad zijn zeer positief.

Het vormt een mooie natuurlijke en veilige verbinding voor wandelaars vanuit de kern Wilbertoord naar het bosgebied ‘Molenheide’ en terug. Voor alle gebruikers is het echter ook prettig als het pad schoon blijft van hondenpoep. Vanuit het leefbaarheidsbudget zijn twee dispensers aangeschaft waarin zakjes aanwezig zijn.

Wij verzoeken hondenbezitters die gebruik maken van het struinpad waarbij hun hond ontlasting achter laat, deze zakjes te gebruiken om dit op te ruimen. Laten we er voor zorgen dat het struinpad zo voor iedereen vrij blijft van hondenpoep.

Daarnaast zijn er in het dorp diverse plaatsen waar al langere tijd een dispenser hangt met zakjes voor het opruimen van hondenpoep. Van deze voorzieningen wordt veel gebruik gemaakt. Dank aan alle gebruikers, hiermee blijft ons mooie dorp zoveel als mogelijk vrij van hondenpoep. Helaas moeten wij constateren dat regelmatig een enkele dispenser (vooral de dispenser bij het fietscrossterrein) in één keer leeg wordt gehaald waarbij zakjes in de directe omgeving in het openbaar groen of langs de kant van de weg worden teruggevonden.

Een vorm van criminaliteit die wij niet kunnen accepteren. Wij betreuren het dan ook dat dit gebeurd. Wij doen een oproep aan diegene die dit veroorzaakt hiermee te stoppen. Mocht dit komende periode blijven gebeuren, dan zijn wij helaas genoodzaakt deze dispenser te verwijderen.