Nieuw logo van s.v. DWSH’18


Stemmen op nieuw logo

Er is onlangs door de leden van de nieuwe fusievereniging gestemd voor de nieuwe naam, tenue en logo.

De naam s.v. DWSH’18, en het tenue zijn nu bekend, nu nog het logo. Omdat de leden vonden dat dit logo moest afstemmen met naam en shirt, is besloten een extra stemronde hiervoor te organiseren en konden leden tot en met maandag 7 mei nieuwe suggesties insturen.

In totaal zijn er 8 logo’s waarop gestemd kan worden. Omdat we het niet praktisch vinden hiervoor weer een ledenvergadering te organiseren hebben we besloten dat het stemmen via de email of per post kan plaatsvinden.

De 8 logo’s zullen op dinsdag 8 mei vanaf 9 uur te zien zijn op onze Facebookpagina en op de internetpagina www.wilbertoordonline.nl. Het is niet de bedoeling om via Facebook te stemmen. Een mail met naam en geboortedatum (1 stem per lid uiteraard) mag worden gestuurd naar: jorgoppers@home.nl
Stemmen kan tot en met zondag 20 mei. Daarna zullen de stemmen worden geteld en wordt het nieuwe logo bekend gemaakt. Leden zonder email mogen hun voorkeur per brief kenbaar maken bij voorzitter Jörg Oppers, Hermelijn 2.

PS: Het is nu uiteraard de bedoeling dat je het logo kiest wat je graag wil dat het wordt ?


NAAM – TENUE – LOGO

Bij een grote opkomst bij van Rossum Troost is vanavond gekozen voor de naam – tenue voor de nieuwe vereniging.

Naam wordt officieel: sv DWSH’18.

Tenue zie bijgevoegde afbeelding. 

Over het logo was men het over eens dat het terug moet naar de tekentafel. Iedereen heeft weer de mogelijkheid om zijn creatieve geest te laten werken. Deadline voor indienen is gesteld op 7 mei op adres wim@wimgovers.nl

Beide besturen zullen daar weer een keuze uit voorleggen aan de leden.

Met dank aan van Rossums Troost voor hun geweldige ontvangst.


Leden stemmen massaal vóór fusie De Willy’s en SC St. Hubert

 

SC St. Hubert en De Willy’s gaan definitief fuseren. De leden van de beide Brabantse voetbalclubs stemden dinsdagavond met een overgrote meerderheid voor de plannen.

De vijfdeklassers hadden daarvoor een extra Algemene Ledenvergadering.

De fusievereniging uit Sint-Hubert en Wilbertoord heeft meer dan 600 leden. De naam, kleuren en het tenue van de nieuwe club zijn nog niet bekend. Komende maandag kunnen leden daarover hun mening geven.

Samenwerking

De zegen van de leden lag voor de hand. De clubs trekken al sinds de zomer van 2012 samen op bij de jeugd. De afgelopen jaren kwamen daar de mixteams bij de senioren – lagere mannen en vrouwenteams – bij. De eerste elftallen spelen tot de zomer nog wel apart. Volgend seizoen staat een grote selectie onder leiding van trainer Marco Benneheij.

Bij St. Hubert stemden 135 leden voor en 5 tegen, bij De Willy’s 191 voor en 1 tegen.

Foto-impressie Klik hier


FUSIENIEUWS

De stemdatum die eerder bekend werd gemaakt blijkt, ondanks veel inspanning van de vrijwilligers, niet haalbaar voor de juridische afdeling van de fusiecommissie die afhankelijk is van een aantal externe kanalen.

Er volgt zo snel als mogelijk een nieuw datum voor het stemmen. De inloopavond blijft (voorlopig) nog wel staan op maandag 19 maart. Zodra er meer bekend is zal het direct hier worden geplaatst.

Excuus voor de onjuiste berichtgeving, maar we blijken iets te enthousiast geweest te zijn met de streefdata voor het stemmen.

Bedankt voor jullie begrip,

Besturen v.v. De Willy’s & SC St Hubert & Fusiecommissie


***Fusie nieuws***Belangrijk***

Ondertussen heeft de fusiecommissie alles behalve stilgezeten en dendert deze trein door. Een aantal hele belangrijke stappen in het proces zijn gezet en dat betekend dat we kunnen doorpakken.
Nu beide statuten goed zijn doorgelicht en door juristen getoetst weten we binnen welke regels we de stemavond(en) kunnen inplannen.

Voor we gaan stemmen willen we de leden nog éénmaal de gelegenheid geven tot het doornemen van stukken en het stellen van vragen. Hiervoor zal op maandag 19 maart van 20.00 tot 22.00 gelegenheid voor zijn in onze kantine op een zogenoemde inloopavond. Leden kunnen vrijblijvend aan bestuurs- en commissieleden hun vragen stellen en praten over de geplande fusie.

De uiteindelijke stemming zal in Wilbertoord plaatsvinden op
DINSDAG 27 MAART vanaf 19.30. Hiervoor zal nog een officiële uitnodiging volgen met tekst en uitleg over het proces.  Noteer deze data vast in je agenda !

En bedenk “JOUW STEM TELT”

Het insturen van suggesties omtrent shirts en namen; we hebben intussen een behoorlijk aantal (prima) suggesties ontvangen waaruit het bestuur een keuze zal maken om tot een top 3 te komen. In de nieuwe vereniging zullen de leden uit deze top 3 de uiteindelijke naam, logo, en tenue kiezen middels een stemming.


NIEUWE TRAINER VOOR DE WILLY’S / SC ST HUBERT

De besturen van v.v. De Willy’s en SC St Hubert hebben besloten om het eerste elftal van de nieuwe fusieclub van start te laten gaan met een nieuwe hoofdtrainer. Dit onder voorbehoud dat de leden in februari/maart 2018 zullen instemmen met de definitieve fusie.

Dat betekend dat de contracten van de huidige hoofdtrainers Jeroen Denissen (v.v. De Willy’s) en Martin Kaus (SC St Hubert) niet verlengd zullen worden. Hoewel beide verenigingen zeer tevreden zijn over de inzet en verrichtingen van de beide trainers, kiezen ze wel overwogen toch voor een nieuw gezicht.

Beide besturen bedanken Jeroen en Martin voor hun inzet en wensen ze heel veel succes met hun verdere trainersloopbaan.


2e Leden info avond Fusie

Bij deze een verslag van de 2e leden info avond welke is gehouden op maandag 11 december jl.
Na het openingswoordje door de voorzitter, komen de drie commissies aan het woord die hun bevindingen en voorstellen voorleggen aan de aanwezigen.

Juridisch – Financieel

Bij afwezigheid van Koos neemt Vz. de aanwezige mee in het juridisch financieel gedeelte voor de fusie.
Als eerste behandelt hij het toekomstige contributievoorstel voor de fusievereniging seizoen 2018/2019.

Na de contributie behandelt te hebben wordt uitgelegd welke fusie vormen er zijn, dat is praktische of een juridische fusie. De juridische fusie heeft vooraf veel werk maar is dan bij wijze van spreken met een handtekening te voldoen. De praktische fusie heeft nadien nog veel werkzaamheden.

Conclusie is:

 • Beide fusievormen zijn mogelijk binnen de gestelde kaders voor een fusie
 • Beide vormen hebben bepaalde specifieke voordelen, maar er zijn ook enkele kritische nadelen van de één ten opzichte van de ander
 • In principe zouden gewijzigde statuten van SCSH kunnen volstaan voor de fusie-vereniging (statuten VVDW sowieso niet geschikt), maar geheel nieuwe statuten verdienen de voorkeur
 • Gezien het belang van de doorlopende overeenkomsten voor pacht- en privatiseringsbijdrage, verdient de juridische fusie de voorkeur (niet zozeer vanuit oogpunt van contractbreukrisico, maar meer ook de doorlooptijd die toestemming van de gemeente vraagt voor continuering van de overeenkomsten)
 • Feit dat er bij een juridische fusie nauwelijks tot geen afhandelingswerkzaamheden zijn is pré, zodat fusievereniging volledig kan concentreren op haar nieuwe toekomst
 • Gezien eerste reacties tijdens recente ledenavond(en) lijkt de juridische fusie op meer steun te kunnen rekenen van de leden
 • Juridische fusie biedt op lange termijn meer garantie voor behoudt twee sportparken

 

VOORSTEL: Stel de leden voor om voor de juridische fusievorm te kiezen.
De aanwezige zijn het hier over eens. De fusie comm. kan zich nu gaan buigen voor de uitvoering van deze vorm van fusie om dit in de ALV in Februari/Maart aan de leden voor te leggen en er over te stemmen.

Voetbaltechnisch beleidsplan

Dit onderdeel wordt door Koen besproken en uitgelegd.

Doelstellingen zijn:

 1. De belangrijkste doelstelling van de fusievereniging is dat ieder lid op zijn of haar niveau met plezier kan voetballen
 2. Junioren en senioren; 1 beleidsplan wat op elkaar is afgestemd
 3. Een duidelijk plan binnen de vereniging van hiërarchie, taakverdeling, rechten en plichten als het gaat om de uitvoering van technische zaken
 4. Het opgestelde beleid moet de ambitie uitschrijven om, minimaal met de selectieteams, op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen en beschrijven wat de voorwaarden moeten zijn om die ambitie te behalen
 5. Bewustwording dat er een direct verband ligt tussen een goede organisatie en een eenduidig spelsysteem wat leidt tot betere prestaties
 6. De recreatieve doelstellingen zijn het faciliteren van trainings- en wedstrijdmogelijkheden in een prettige omgeving, waarin de sociale aspecten een grote rol spelen
 7. Het fusievoorstel moet voldoende initiatieven bevatten (denk aan: feestavonden, presentatiemomenten), die ook in de toekomst de sociale cohesie binnen de nieuwe vereniging blijven versterken
 8. Kaders die zijn gesteld door beide besturen zijn volledig van toepassing op het voetbaltechnisch beleidsplan

 

Bevragen van teams en spelers naar voorkeuren.

Conclusie:

 • Actieve leden staan positief tegenover een vooraanstaande fusie;
 • Selectieteams staan positief tegenover gemixte elftalindelingen;
  Recreatieve en damesteams wensen vooralsnog graag als zelfstandig team te blijven functioneren.
 • Alle bevraagde teams en spelers zijn bereidwillig om samen te trainen en elkaar uit te helpen als tekorten ontstaan.

 

Vervolgens aan de slag gegaan met het Voetbaltechnisch beleidsplan voor de senioren. Middels verschillende bijeenkomsten met de werkgroep voetbalzaken.

Verantwoording:

 • De belangrijkste doelstelling van de nieuw te vormen fusievereniging is dat ieder lid op zijn of haar niveau met plezier kan voetballen.
 • Dit beleidsplan heeft daarnaast als doel bij te dragen aan een cultuur waarin dames- en herenteams als gelijkwaardig worden behandeld en gezien.
 • En alhoewel er voor de vereniging geen verschil is in belang tussen selectie- en recreatieve teams, vragen deze in de praktijk wel degelijk om een andere aansturing en set van aandachtspunten.

Teamsamenstelling:

Selectieteams:

 • 3 selectieteams: deze teams hebben een mix aan spelers en kader uit Wilbertoord en St. Hubert;
 • 2 damesteams: beide teams blijven voorlopig nog zelfstandig functioneren.

 

Recreatieve teams:

 • 3 recreatieve teams:deze teams blijven vooralsnog zelfstandig functioneren;
 • 2 veteranen elftallen: beide teams blijven voorlopig nog zelfstandig functioneren.

 

Organisatiestructuur – Bestuur

Kevin behandelt de voetbalzaken en bestuur en dit is vrij complex omdat in een paar woorden uit te leggen. Streven is om een bestuur samen te stellen van 9 personen welke elk een commissie onder zich krijgen. Deze commissies worden weer aangevuld met personen uit beide verenigingen.
Het voorstel omvat de volgende commissies: Senioren – Jeugd – Sportparken – Kantine – Evenementen – Sponsoren/materialen – PR en (Vrijwilligersbeleid).
Wat zijn voorstel verder is dat men een eenduidige werkwijze gaat hanteren.

Conclusie

Na afloop van de presentatie werd toestemming gevraagd aan de 60 aanwezigen om dit voorstel verder uit te werken tot het definitieve voorstel waar in het nieuwe jaar over gestemd zal worden. Hier werd positief op gereageerd waarmee de commissie dus verder kan met het uitwerken van haar voorstellen.

Clubkleuren, naam, logo

Verder wordt aan de leden gevraagd om input betreffende het tenue (shirt, broek en sokken) de naam van de te vormen nieuwe vereniging, nieuwe naam sportpark Wilbertoord, en een nieuw logo. Wat men voorstelt voor het nieuwe tenue zijn de kleuren zwart, blauw en wit.
Het logo en de naam van de vereniging en ook voor beide sportparken is in alle vrijheid.

Voorstellen kunnen gestuurd worden naar voorzitter Jorg Oppers, jorgoppers@home.nl


OOK DRUK BEZOCHTE TWEEDE INFORMATIE AVOND OMTRENT FUSIE

Bedenk een nieuwe naam en verenigingslogo

Gisteravond was de tweede leden info avond om de aanwezigen bij te praten over de vorderingen van het Fusieplan. De 60 belangstellenden kregen middels de beamer 3 presentaties voorgelegd. Na afloop van de bijeenkomst was iedereen onverminderd positief en konden de fusie-commissie-leden weer enkele zeer bruikbare tips meenemen naar hun volgende sessie.
Nadat de vergadering toestemming had verleend aan de fusie commissie om op deze voet verder te gaan, werd aan de leden gevraagd om hun input te leveren voor:

1. Naam nieuwe vereniging
2. Nieuw verenigingslogo
3. Nieuwe tenue (binnen de kleuren zwart/blauw/wit, met broek en sokken erbij)
4. Nieuwe naam sportpark

Leden van De Willy’s, die hier ideeën over hebben, mogen deze insturen via email naar jorgoppers@home.nl. De eerste inzendingen hebben we reeds ontvangen, insturen kan tot 1 februari


DRUK BEZOCHTE EERSTE INFORMATIE AVOND OMTRENT FUSIE

Vorige week maandag (23 oktober) werden in beider kantines de voortgang van het opstellen van het fusieplan gepresenteerd. In onze kantine waren bijna 100 leden, waaronder veel jeugd, aanwezig om zich op de hoogte te stellen van de vorderingen.

Na het openingswoord van de voorzitter volgde de presentaties van de werkgroepen financieel/juridisch, gepresenteerd door Koos van Overdijk, organisatorisch, gepresenteerd door Kevin Jacops en voetbalzaken gepresenteerd door Koen van Berlicum.

De aandachtig luisterende zaal werd met veel informatie overstelpt, hoewel er in dit vroege stadia nog weinig echt concrete zaken gepresenteerd kunnen worden. Belangrijk was de leden inzicht te geven in de taken en doelen van de werkgroepen en de tijdslijn waarin de commissie zal moeten opereren.

Tussendoor konden de leden telkens gericht vragen stellen aan de betreffende werkgroepen en op het laatst was er nog een algehele vragenronde. Onder het genot van een drankje werd daarna de avond en de stand van zaken nog eens informeel doorgesproken. De woensdag daarna is de fusie commissie direct bij elkaar gekomen om deze avond door te nemen en de volgende stappen te plannen.

Voor een powerpoint presentatie Klik hier

De volgende ledenvergadering staat gepland in December, en wel op:

MAANDAG 11 DECEMBER OM 20:00 IN ONZE KANTINE

Ook dan zullen de werkgroepen hun tussentijdse activiteiten presenteren en zal er al meer duidelijkheid zijn omtrent verschillende zaken.


Fusie commissie update

Maandag 9 oktober is de fusie commissie weer bij elkaar geweest.
De werkgroepen hebben mensen benaderd om toe te treden en deze ook bereid gevonden om deel te nemen in hun werkgroep. Daar hebben intussen de eerste bijeenkomsten ook al plaats gevonden.

Verder hebben ze al diverse zaken uitgezocht en door gewerkt en een planning hier voor aan de tijdslijn gehangen, om de voortgang van het proces voor de eventuele fusie in zicht te krijgen.En de deadlines die gehaald moeten worden.

Al bij al was het deze keer een lange zit, dit ook mede door het voorbereiden van de leden info avond.
Zoals jullie weten is deze volgende week maandag 23 oktober, aanvang 20.00 uur in onze kantine.


2e BIJEENKOMST FUSIE COMMISSIE

De commissie met achterin v.l.n.r. Arie Janssen (Vz), Koos van Overdijk, Jeroen Hol, Wim Govers en Jörg Oppers. Voorste rij v.l.n.r. Harm Litjens, Koen van Berlicum, Arno Vloet, Kevin Jacops en Angela van Berkel (notulist).

Afgelopen maandag kwam de fusiecommissie voor de tweede maal bij elkaar. Duidelijk was dat de werkgroepen niet stilgezeten hadden. De eerste plannen werden gepresenteerd en besproken.

De commissie is nu vooral druk met het benaderen van mensen voor de werkgroepen en het maken van de eerste afspraken en plannen.

Ook wordt een tijdlijn vastgelegd om te zorgen dat streefdata worden gehaald. Deze avond werd voor het eerst genotuleerd door Angela van Berkel die als notulist bereidt werd gevonden. Volgende bijeenkomst van de fusiecommissie zal zijn op maandag 9 oktober.

Zoals reeds eerder gecommuniceerd zal een eerste leden bijeenkomst plaatsvinden op maandag 23 oktober a.s. Hier zullen met name de fusievorm, tijdlijn en werkgroepen worden gepresenteerd en besproken.


Update rondom de uitwerking fusievoorstel De Willy’s/sc St.Hubert

Een update rondom de uitwerking van het fusievoorstel van De Willy’s en SC St Hubert. Gisteravond is de fusiecommissie voor het eerst samen gekomen voor een eerste overleg onder toeziend oog van voorzitter Arie Janssen uit Meerlo. Na ruim 2 uur intensief overleg zijn verschillende thema’s verdeeld over de commissie leden.
De commissie leden namens SC St Hubert zijn: Wim Govers, Harm Litjens, Arno Vloet en Jeroen Hol
Namens v.v. De Willy’s: Kevin Jacops, Koen van Berlicum, Jörg Oppers en Koos van Overdijk

Er zijn vier thema’s benoemd:

Communicatie: Dit wordt het onderdeel dat beide voorzitters onder hun hoede nemen. Dit betreft de communicatie richting beide hoofdbesturen, naar de media, maar vooral naar de leden. Onderdeel hiervan zijn verschillende informatie avonden waarin de leden worden bericht over de voortgang.

Sportief: hierin wordt gekeken naar de nieuw te vormen teams, begeleiding, beleidsplannen voor senioren en jeugd, kortom alles wat met voetbalzaken te maken heeft. Koen van Berlicum en Harm Litjens gaan dit oppakken.