Voorjaarsnota 2024: Op weg naar een nieuw realistisch perspectief 

New Year 2024. Calculator, a lot of coins on the background of euro banknotes. The ever-increasing cost of living, energy, food and goods


Het college van de gemeente Land van Cuijk heeft op vrijdag 24 mei de voorjaarsnota 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. De voorjaarsnota bestaat uit de eerste bestuursrapportage 2024 en de kadernota voor 2025. De kadernota wordt ieder voorjaar opgesteld en geeft voornemens voor de programmabegroting van het aankomende jaar. In de kadernota 2025 wordt duidelijk dat er de komende jaren sprake is van structurele tekorten. Er wordt gekort op het gemeentefonds en in gemeente land van Cuijk passen de hoge ambities niet helemaal bij de financiële mogelijkheden voor de aankomende jaren. 

Ambitieuze gemeente
Twee jaar geleden is het raadsprogramma dRaad vastgesteld. In dit programma zijn de beleidsdoelstellingen en ambities van de gemeenteraad voor deze bestuursperiode vastgelegd. Mede als gevolg van de harmonisatie van de vijf voormalige gemeenten naar één gemeente Land van Cuijk zijn er de afgelopen periode ook veel visies, beleidsplannen en uitvoeringsplannen opgesteld of geactualiseerd. Er is hard gewerkt en al veel gerealiseerd. Er is echter nog veel werk te verzetten in de tweede helft van deze bestuursperiode, voornamelijk ten aanzien van het uitvoeren van de vastgestelde visies en beleidsstukken. Het ambitieniveau ligt hoog maar de kadernota 2025 laat zien dat dit niet volledig binnen de financiële mogelijkheden past voor de aankomende jaren.

Structurele tekorten
In de kadernota 2025 wordt inzicht gegeven in de doelstellingen voor de komende jaren, zowel beleidsmatig als financieel. Na deze uitwerking is er sprake van een structureel tekort. In het jaar 2025 komt het tekort uit op afgerond €11 miljoen en met ingang van het jaar 2026 dreigt een structureel tekort van rond de €29 miljoen per jaar. Deze (dreigende) tekorten ontstaan door de bezuinigingen op het gemeentefonds in combinatie met de hoge ambities die gemeente Land van Cuijk heeft. Door de recente berichtgeving van het rijk in haar voorjaarsnota blijkt dat er besloten is om al in 2025 een eerste korting op het gemeentefonds door te voeren. Hierdoor zal het tekort in 2025 naar verwachting verder toenemen. De concrete gevolgen hiervan worden duidelijk bij de publicatie van de meicirculaire in juni 2024.

Minder geld van het Rijk
Als er geen ommekeer komt in de bezuinigingen op het gemeentefonds, staan gemeenten voor een aanzienlijke taak om ambities om te buigen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zet zich volledig in om de partijen die betrokken zijn bij het nieuwe kabinet hiervan te overtuigen. Echter, op landelijk niveau is er ook een gebrek aan financiële middelen en wordt verwacht dat er bezuinigd moet worden. Daarom raadt de VNG gemeenten aan om nu al te beginnen met het voorbereiden van aanpassingen op de ambities.

Naar een sluitende begroting
Wethouder Maarten Jilisen: ‘Het is duidelijk dat we als jonge fusiegemeente voor een zware opgave staan. We zijn erg ambitieus en zijn samen een mooi ‘huis’ aan het ontwerpen. Echter past het ‘huis’ dat we voor ogen hebben minder goed bij de financiële mogelijkheden voor de komende jaren. Daarom gaan we samen met de gemeenteraad kijken naar het bijstellen van onze wensen en ik ben er van overtuigd dat we hier samen uit komen.’

Toekomst
Het college stelt zich op het standpunt dat een gezonde financiële positie een belangrijke randvoorwaarde is om ook in de komende jaren focus te kunnen houden op wat voor de gemeente Land van Cuijk belangrijk is. Hoe de aanpassingen om tot een sluitende begroting te komen er eventueel uit gaan zien is op dit moment nog niet duidelijk. Dat wordt de komende maanden in aanloop naar de begroting van 2025 in beeld gebracht. 

De gemeenteraad gaat op donderdag 27 juni besluiten over de kadernota. De begroting voor 2025 volgt in het najaar. 

De voorjaarsnota vindt u hier: Agenda LvC – Raadsvergadering Jaarstukken 2023 en Voorjaarsnota 2024 donderdag 27 juni 2024 14:00 – iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl).